A Grál-üzenet utórezgései 2

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Česky
Tartalom


24. A tanítványok lángnyelvei

A régi, de az új képeken is gyakran láthatók Jézus, az Isten Fia tanítványai, lángnyelvekkel a fejük felett ábrázolva, úgyhogy ezek az alakok a képen meggyújtott, nyugtalanul égő gyertyáknak látszanak.

Ez az ábrázolás eredetileg olyan művészektől származik, akik maguk is tisztánlátók voltak és a szellemileg megmutatott képeket ily módon adták tovább, illetve a tisztánlátó emberek leírása szerint ábrázolták.

Olyanok is vannak köztük, akik a Szentszellem erejének tanítványokra való kiáradását vették alapul, mert ebben a történetben lángnyelvekről volt szó.

A legtöbb földi ember azonban továbbra is úgy véli, hogy ezt a kifejezési formát csak a művész fantáziája választotta. Az ábrázolás azonban ebben az esetben elég pontosan eltalálta az igazságot, amennyiben ez képileg egyáltalán megformálható.

Mindazon művészek közül, akik a festményeket megalkották, valamint azon emberek közül, akik ezeket a festményeket ismerték, vagy maguk hasonló elképzelést alakítottak ki róluk, egy sem ismeri a fejeken lévő lángnyelvek jelenségének valódi összefüggéseit és okait. A tisztánlátók ezt ugyan látják, de nem tudják, mit kezdjenek vele; mert az emberek közé még soha nem jutott el ennek a magyarázata, amely csak fentről adható.

Ezért szeretnék ma még egyszer erről beszélni, mert a mai tanítványok is ugyanazt a lángot hordják a fejükön, amelyet időnként sok tisztánlátó ember számára jól látható. Nem mindegyikük számára; mert a tisztánlátás ajándéka sokféleképpen oszlik meg.

A tanítvánnyá való megkeresztelés összeköti az utóteremtés erre kiválasztott embereit az ősteremtéssel. Ez úgy történik, hogy a kifejlődött emberi szellemeknek, az ő szellemi jellegükhöz még egy szellemi szikra adatik ajándékként a tiszta szellemiségből.

Ez a szikra aztán lángnyelvként jelenik meg a fejen, de csak akkor, ha a tanítvány használja a szikrát, és ehhez esetleg nem túl lusta. Csak helyes használat esetén lobban fel és működik a maga nemében. Ugyanakkor állandóan független marad; társulhat vagy csatlakozhat a szellemihez, de soha nem egyesülhet vele.

Ahogy a teremtésben a tiszta szellemi a maga nemével összhangban törvényszerűen a szellemi fölött rezeg, úgy az utóteremtés tanítványánál is a szellem felett áll és ott marad anélkül, hogy belépne a tanítványba; mert a tiszta szellemiség nem tisztább szellemiség vagy erősebb szellemiség, hanem egy teljesen más, önálló jelleg, ezért teljesen eltérő a lényege a szellemiségtől.

E két jelleg összekapcsolása akkor lehetséges, ha léteznek a teremtés törvényeinek megfelelő átmenetek, de az összeolvadás lehetetlen.

Ez az oka, hogy miért jelenik meg a tiszta szellemi szikra lángnyelvként az emberi szellem felett.

Nem akarok azonban megelégedni azzal, hogy csak elmagyarázom azt a történést, amit a festők a képeiken ábrázolnak, hanem tovább akarok menni, és elmondom nektek az okot is, hogy miért kapják a tanítványok az ősteremtésből a szikrát, miért van rá szükségük; mert ha nem lenne rá igazán szükség, akkor nem kapták volna meg.

A tanítványoknak közvetítőknek kell lenniük a földön inkarnálódott Isten Fia és a földi emberek között. Terjeszteniük kell Isten Igéjét, példamutatóan kell élniük Isten akarata szerint és ezt elsőként kell földi módon megvalósítaniuk.

Ehhez kibővített felfogó képességre van szükségük, amely képes elfogadni Isten Igéjének emelkedett értelmét, vagyis képes megérteni Isten Fiát.

Ebből a kizárólagos célból kapott az összes tanítvány egy szikrát a tiszta szellemi birodalomból, amely őket képessé teszi magasabb rendű módon elfogadni a Fényből jövő üzenetet, mint a földi ember kifejlődött szelleme, mert a szikra révén egy kis lépéssel közelebb kerülhetnek az Istenihez, szellemileg felemeltethetnek az utóteremtésből a jobb megértés felé.

Ezenkívül az Isten Fia és a földi emberek között megnyílt szakadék túl nagy, a földi emberiség bukása már túl mély, így a Fényből jövő Ige erejének elfogadása a tanítványok közvetítése nélkül az emberiség számára teljesen lehetetlen lenne.

A tiszta szellemi szikra, amelyet a tanítványok kegyelmi ajándékként kaptak a Fényből, nemcsak a könnyebb és nagyobb felismerésre, hanem a magasabb erő befogadására is képessé teszi őket.

Ennek az erőnek, amelyet a tanítványok képesek elfogadni, kihasználatlanul kellene áramlania a földi emberek körül, mert ők nincsenek abban a helyzetben, hogy ennek megnyíljanak, ha szellemi jellegük számára előzőleg nem lett hozzáférhetővé téve.

Ennek elvégzése a tanítványok feladata!

Az erő tanítványok általi átalakítása az átadásnál egyáltalán nem jön számításba, mert magának az erőnek az átalakítása teljesen lehetetlen. Az erő mindig pontosan ugyanaz marad, csak az erő által áthevített megfelelő jellegek kisugárzása különbözik szintén a jellegek különbözősége esetén, és így sok részlegre osztható.

Maga az erő nyomást kelt! A nyomás hatását azonban annak az ellenállásnak a különbözősége határozza meg, melyet a jellegek keltenek a teremtésben. Az ellenállásbeli különbségek először hőt vagy hideget, színeket, tónusokat, vonzódást vagy taszítást váltanak ki, vagyis mozgásokat, ahogy nehézséget vagy könnyedséget is. Éppúgy a változásokat is mindebben. Vagyis az ellenállás juttat el minden sajátosságot a „kifejeződéshez!” Ez a „kifejeződés” szó mutatja tulajdonképpen valódi fényben a történést; mert minden jelleg tulajdonságai az erő által nyilvánulnak meg valóban, vagyis az erő nyomásával jutnak kifejezésre, kényszerítve vannak külsőleg fellépni.

Minél nagyobb illetve kisebb erejű a jelleg ellenállása, ennek megfelelően nyilvánulnak meg a nyomás által létrehozott és kibocsájtott sugárzások, és ezek hatása a maguk egészen konkrét, fejlődésben lévő sajátosságaikon.

Ezt így képzeljétek el: Az élő erő van! Érezhetővé és nyilvánvalóvá azonban csak az ellenállás révén válik, amely szintén nyomást vált ki és hoz létre, ezáltal éppúgy felerősödik vagy meggyengül.

És a nyomásban jön létre minden, ami megnyilvánul, ez minden formaöltés alapja a teremtésben, amelynek az egyenlő szárú kereszt körül kell rendeződnie és abban kell rezegnie, mert ez a kereszt élő erő, amelynek rezgései mindig megmaradnak a pozitív és a negatív rezgések kiegyenlítettségében. A pozitív rezgések függőlegesen, a negatívak vízszintesen zajlanak.

Erről ma azonban csak mellesleg. Figyeljük meg újra azokat a tanítványokat, akik a fejükön hordozzák a tiszta szellemi lángnyelveket.

Ez a lángnyelv kétféleképpen működik, egyszer tölcsérként az alatta lévő emberi szellem számára, máskor meg antennaként. Ezzel kétféle vételre utalok. A tölcsér a passzív, a negatív vétel képet nyújtja, míg az antenna az aktív vagy pozitív vételt tükrözi. A tölcsérbe bele kell önteni, az antenna maga szorosan megtartja azt, ami valamilyen nagyon konkrét módon megérinti.

A tölcsér az Igét mint formát veszi, az antenna meg mint az erő kisugárzását veszi.

A tanítványra gyakorolt ​​hatása most a következő:

A létrejött kapcsolat ellenére a láng megtartja saját jellegét magának, ahogy a földi emberi szellem is változtatás nélkül megőrzi saját, magának való jellegét.

Amit azonban a tanítvány fején lévő láng képes elfogadni, az az emberi szellemben vibrálva vele együtt rezeg, és aztán a tanítvány emberi szelleme továbbadja a földi embereknek azt, amit az együttvibrálásban átérzett! Ezt a földi emberek módján adja tovább, mert a teremtés törvényei szerint ez számára másképp nem lehetséges, és ezért a földi emberek azonos nemű szellemük révén meg is érthetik! Így ez látszólag az Ige erejének és jellegének átalakulása, mert a tanítvány ezt másként adja tovább, mint ahogy ezt elfogadni képes. Az ő szelleme közvetlenül azonban egyáltalán nem fogadott el semmit, hanem a felette lévő befogadó láng vibrációi során átérezhette azt, amit a láng befogadott.

E finomabban érzékelő láng nélkül a tanítvány emberi szelleme nem érzékelhetett volna többet, mint más emberek.

Most a tanítvány emberi szelleme azonban csak a maga saját jellegében érzékelhet, ezért már a közös átérzésnél azt fogadja be, ami megfelel az ő saját jellegének, és ezt aztán úgy adja tovább, ahogy ezt a földi emberekkel való azonneműségében saját maga érezte.

Tehát a valóságban szó sincs az erő átalakulásáról, hanem a tanítvány a neki adott lángon keresztül csak sokkal többet képes kiérezni, mint a földi emberek, mert a láng egy antennához hasonlít, amely képes nagy távolságból közvetíteni, és neki részleges képességet ad a tiszta szellemiből való rezgések fogadására.

Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam, hogy képzeletetekben olyan képet ébresszek, amely a lehető legjobban hasonlít a történésre.

Mindig csak újra tudatosítanotok kell, hogy egy bizonyos jelleg mint olyan soha nem alakulhat át. Lehet, hogy a felsőbb hatalom révén valami hozzáadódik, de ez a kiegészítés mindig megtartja a maga jellegét. Csak együttműködést tud biztosítani, amelynek szigorúan be kell tartania a teremtés törvényének megfelelő utat, és ezt soha nem lépheti túl és nem is térhet félre.

A tanítványok tehát megkapják ezt a tiszta szellemi lángnyelvet, hogy jobb lehetőségük legyen elfogadni Isten Fiának Igéjét a földön, amelynek értelmét aztán átadják a földi emberi fajtának, valamint az Igében rejlő szent erőt is.

Ez azért történik, hogy megkönnyítse Isten Fia földi feladatának teljesítését, vagy azt is lehet mondani, hogy egyáltalán lehetővé tegye Isten Fiának földi működését.

Ebből felismerhető az az óriási jelentőség, amellyel a tanítványok különféle fajtái bírnak mint hidak az emberiség felé, melyeket nem szabad leszakítani, hanem teljes mértékben ki kell használni.

Ezek teljesen különféle hidak, amelyekre az emberiségnek a maga összetételében szüksége van ahhoz, hogy az Ige elérhesse őket a maga erejével. Emiatt a tanítványokat nem egyforma személyes tulajdonságokkal választják ki, hanem egymástól teljesen eltérnek. Nemcsak iskolázottságukban és jellemükben, földi ismereteikben és földi állásukban, hanem még szellemi érettségükben is különböznek egymástól. Ezek a különbségek szükségesek; mert hidat biztosítanak azoknak a különféle csoportoknak, amelyekre az emberiség tömegei felosztódtak.

Minden tanítvány a maga módján fogadja el az Igét és Isten Fiának az erejét, és ennek megfelelően adja tovább őket, hogy megérintse az emberiség azon csoportját, amely vele egyforma jellegű. A tanítványnak azonban a maga jellegét a legmagasabb érettségig kell tökéletesítenie ahhoz, hogy az egyforma jelleg számára példakép lehessen!

Ezzel most sejtéshez juttok Isten bölcsességéről, mely szeretetében mindent figyelembe vesz, és ennek megfelelően tudja, hogyan kell segíteni. Ez azonban magyarázatot ad nektek sok olyan dologra is, amin hiába törtétek fejeteket, mivel nem tudtátok megmagyarázni ennek vagy annak a cselekedetnek az okát.

Minden egyes tanítványban a földi emberek egy egészen meghatározott csoportjának megtestesülését és képviseletét látjátok. Közben egyik sem hasonlít a másikra, ahogy a fajok nagy csoportjai sem teljesen egyformák a földi emberek között.

De a tanítványok egész serege fogja szintén megtestesíteni az egész földi emberiséget... az ítélet után! Mert csak aztán részesülhetnek az emberek a tanítványokon keresztül valódi segítségben. Csak aztán lesznek leengedve a felvonóhidak, amelyeket ma még magasan felemelve kell tartani.

Mindazonáltal ez mindig csak az egyedi teremtményt, mint olyat, illeti, nem pedig mint egy faj vagy mint egy nemzet tagját, vagy éppen a hatalomra vágyó ész luciferi termékét, amit „pártnak” hívnak, és ami a luciferi akarás egyik legpusztítóbb csatornája.

Isten előtt ilyen nem létezik. Ott csak teremtmény létezik, mint olyan! És amilyen az egyedi teremtmény önmagában, olyannak és nem másnak számít a teremtésben és Isten előtt!

Közben az sincs figyelembe véve, hogy az emberi teremtmény katolikus vagy protestáns, vagy valami különleges valláshoz tartozik, mivel csak az számít, hogy milyen ember. Isten szent törvényei előtt a gondolkodás, az akarás és a cselekvés a döntő!

A sokszínű palástok, melyeket az ész igyekezett ráaggatni a lelkekre a földön, Isten ítélete előtt le lesznek tépve; mert csak lazán vannak rájuk vetve. De ami alattuk próbálkozik elrejtőzni, azt most a Fénysugár le fogja leplezni!

A tanítványok kiválasztása arra a valóságra utal, hogy a földön minden ember számára lesz olyan tanítvány is, aki éppen az ő fajtája számára közvetítheti az Igét és az erőt, és hogy egyetlen kereső és kérő sem marad üres kézzel, mihelyt valóban igyekezni fog, hogy megtalálja az Igét. Feltétlenül szellemi kapcsolatra lép egy olyan tanítvánnyal, aki az ő fajtájához a legközelebb áll, és aztán találkozhat is vele a földön, ha ezt őszintén akarja, hogy megkapja tőle az utolsó dolgot is: az elpecsételést!

Erről így gondoskodnak a Fényből. Ebben az időben ennek csak a kezdeteit látjátok, és ezért még nem kaphatjátok meg a teljes képet, de eljön az idő, amikor csodálkozva megálltok és meglátjátok, hogy ehhez ma korrekt módon teljes alap lett készítve, és már csak az egyes köveket kell beilleszteni az üres helyekre azon tanítványok által, akik még el lesznek hivatva, hogy így fejezzék be ezt a csodálatos mozaikot, amelyen az ezeréves béke nagy birodalmának kell nyugodni, amely Isten által megígéretett, és amelyet egyedül Isten hozhat létre, soha nem az emberi faj, még ha erre oly sokan elhivatottnak érzik is magukat.

Minden ilyen esetben a siker elérése idővel kudarcot vall, mert az olyan ember, aki úgy véli, hogy ezt már elérte, azt bizonyítja, hogy csak ember volt, aki ezzel megpróbálkozott!

Most mindezt át fogjátok élni. Ezért nézzetek körbe magatok körül, és legyetek éberek, ti emberek! Tiszta alázatban kérjétek Istentől a kívánt segítséget. Ne törődjetek a földi ésszel, még akkor sem, ha fennkölt szavakkal paradicsomot ígérne nektek. Ezt csak maga az Isten adhatja meg nektek, és senki más az egész teremtésben! Őhozzá forduljatok; mert az Ő szent Igéje rajtatok akar beteljesedni!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat