A Grál-üzenet utórezgései 1

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Česky
Tartalom


35. Tebenned, ember, támadjon fel a Húsvét!

Egy hívás szárnyal a világegyetemen át! Elkezdődik a nagy ébredés, ezt követik a világóra mennydörgő ütései, melyek bejelentik néktek a tizenkettedik órát, s ezzel a jelenlegi korszak elmúlását mindenestől, ami benne megtörtént. —

Az elszámolás! Ez a formává lett fogalom az első ébresztő hívás után a most jelentősen felajzott kölcsönhatás útjain rohan, hallatlan gyorsasággal szembesül minden teremtménnyel, hideg tárgyilagosággal, könyörtelenül; mert mögötte és benne az élő törvény áll, meghozva azokat a gyümölcsöket, melyek minden egyén létének vetéséből fakadtak.

Így most mindenkit a számára még láthatatlan béklyók kötnek, így nem mozdulhat se előre se hátra, és tehetetlenül el kell fogadnia azt, ami az ő akarata és tettei révén e Teremtés nagy melegházában megtermett neki!

Fogadd el a jutalmat, ó ember, amit megérdemelsz!

Csak kevés gyümölcs érlelődik számodra; mert elhanyagoltad és megsértetted a legszentebbet, amit a felfoghatatlan Isteni kegyelem erős támaszként megadott neked a vándorláshoz, ami egykor buzgó fohászod teljesítése végett megengedtetett! Ez volt az a felismerés, ami kiérezte az Ő legmagasztosabb akaratát, amely egyedül teszi lehetővé e teremtés folytonosságát, mert az is, mint te, belőle támadt!

Ez az akarat a te üdvösségedre, a te örömedre, a te boldogságodra van; mert semmi más nem rejlik annak az akaratában, aki néked szeretetteljesen megadta a tudatos létet. Csak arra lett volna szükség, hogy azokhoz az utakhoz tartsd magad, melyeket az akarat törvénye a Teremtésben már elegyengetett, ajándék képpen számodra; hogy elvezessenek az összes áldáshoz, melyek velejárói a tudatos létnek!

De te felelőtlen magatartásoddal áttörtél a védőfalakon, melyek a törvényben veled együtt jöttek létre, konokságoddal és beképzeltségeddel szétzúztad őket, saját kicsinyke akaratodat gyalázatosan a törvény fölé állítottad, mely Isten akaratában nyugszik. Ezért most ahelyett, hogy védene és felemelne, el kell hogy pusztítson benned mindent, ami letért az Isten által neked szánt útról!

Mert csak kevesen vannak az emberek között azok, akik nem tértek le ezekről az utakról!

Mégis, mindazok között, akik eltévelyedtek, sokan egyszerűen áldozatai azoknak, akik áttörték a védőfalakat. Emberi hiszékenységükben hagyták magukat eltéríteni a fényes magasságokba vezető útról, és most már nem tudnak visszatérni, és ide-oda bolyonganak az emberi nézetek alacsony sűrűjében keresve anélkül, hogy meglelnék a helyes kivezető utat.

Ezért most menjetek ti, akiknek az Igében már megadtam az utat! Menjetek ki, magyarázzátok el, világosítsátok meg az én Igémet minden komolyan keresőnek az Igazság Fényében, melynek sugarai közben elkísérnek titeket; mert eljött ennek az ideje!

Kezd felizzani a megígért Ezeréves Birodalom hajnalfénye! Most minden nép számára ragyognia kell azokon a gazdag áldásban részesülteken keresztül, akik meggyőződésük jeleként az igazság keresztjét viselik!

Nincs messze az idő, amikor az emberek majd aggódva kérdeznek rá a keresztre abban a reményben, hogy általatok most megtalálják azt, ami magában hordozza az igazi segítséget, és kitépi őket a pusztító kétségbeesésből, kiemeli a büszke remények romjaiból, amit a földi emberekbe és az ő képességeikbe vetettek!

De amikor most egyszeriben összeomlik az összes támasz a népek között, elveszik a pénz hatalmába vetett hit, éppúgy az ész tudásába vetett bizalom, és mindenekelőtt, amikor kialszik a látszólagos emberi méltóság létezésének utolsó lobbanása, akkor... akkor jön el, szent kereszt viselői, a ti időtök! Hirdetni fogjátok, hirdetnetek kell az Igazságot, amit kaptatok; mert az emberek ezt elvárják tőletek, ezt kérni fogják, sőt követelni, ha habozni szeretnétek!

Ezért most legyetek felkészülve! Az idő közelebb hozza hozzátok az emberiséget! Számotokra ez magától értetődően jön el magas szellemi vezetés által. Ha ezt az áramlást nem kerülitek el, akkor teljesítitek köteleségeteket! Ez közeledik hozzátok. Legyetek bátrak, büszkék és szabadok! Ne keressétek koldulva az emberek kegyeit, hanem csak ott adjatok, ahol erre kérnek titeket!

Minden lépésnél tiétek lesz a győzelem; mert az a segítség van veletek, melynek hatalma a legmagasabb, melyhez a földön semmi sem mérhető!

Ti vagytok a győztesek; mert ez az Isten akarata!

Most kell eljönnie a Húsvétnak az emberi szellemek számára itt a földön! Ezért a helyeteken kell lennetek!

Az emberek hamarosan közelítenek majd hozzátok. Mindenki hiba nélküli földi embert szeretne látni bennetek! Ezt szeretnék a barátok és az ellenségek is! A szent Ige legelszántabb ellenfelei mégis sokat várnak tőletek, többet mint ami valaha is embertől várható volt. Ez az élő törvény!

Ehhez szabályokat akarok adni, amit be kell tartanotok, hogy létetek a jövőben áldásos legyen, ahogy azt az Isten akarata elrendelte. Tartsátok be ezeket a szabályokat; mert számotokra ezek parancsolatok! Ezek szigorú betartása meghozza nektek az örömet és a győzelmet, és az ember üdvösségére válik! Később hálával fognak rátok tekinteni. A zűrzavarból való felemelkedés élő példájává kell lennetek!

Ezért elsőként azt a parancsolatot adom nektek, hogy újra ébresszétek fel magatokban a szépérzéket, ami bennetek rejlik kezdettől fogva, és amit gyalázatosan betemettetek! Ez felbecsülhetetlen segítség lesz számotokra a szellemi felszabaduláshoz, és magához a felemelkedéshez! Ezt ne becsüljétek le! Nagyobb értékkel bír, mint gondolnátok! Ehhez tartsátok magatokat, és az átélésben hamarosan felismeritek, hogyan támogat mindenkit létének fokozataiban! Addig próbáljatok engedelmeskedni nekem, azzal nyereséghez juttok, amire oly sürgősen szükségetek van!

Különben nem lehettek győztesek, sem példaképek e föld számára az egész életmódotokkal. Először is földi értelemben feltétlenül példamutató módon kell élnetek, ha teljesíteni akarjátok a feladatot, amit kaptatok, és amit szabad akarattal vállaltatok, amikor a keresztet kértétek!

A példás földi életvitel azonban azt jelenti természetesnek lenni! Úgy, ahogy ezt nektek a Teremtés mutatja, úgy, hogy beleilleszkedjetek, és ne csak benne tartózkodjatok karikatúraként, mint ma. Ahhoz, hogy az Isten akarata szerint való életre vezessen benneteket itt a földön meg lettetek ajándékozva a szépérzékkel, ami a legtisztább intuícióból fakad. Ez az ösztönös érzékelés magában hordozza az emléket a fényes magaslatokra, ahol a szépség természetes dolog! Mivel a Fényt és a szépséget egyáltalán nem lehet elválasztani egymástól. Ezek egyek! Ha most el akarjátok hozni a Fényt a földre, akkor a szépséget kell elhoznotok. Szépséget mindenben, amit tesztek!

Minden, amit eddig szépnek tartottatok, az többnyire az ész terméke volt, olyan emberek által mesterségesen kiagyalva és kialakítva, akik csak a ti gyengeségeitekre alapoztak, ezeket akarva ösztönözni, hogy ezzel maguknak földi előnyöket szerezzenek. Hogy pénzhez vagy szimpátiához jussanak. Minden a számításon alapult. A tiszta szépségnek közben nyoma sem volt. Csak az érzékek lettek valamilyen módon ingerelve!

De minden ingerlés csupán az ész akarta késztetés, ami soha nem lehet felemelő! Ez valamilyen célú csábítás. Legyen az csak anyag vagy ruhavásárlás.

Már megszoktátok, hogy ilyen dolgokban idegen nézetekhez igazodjatok; elfogadjátok őket és így idegen számítás áldozataivá lesztek, ami egyre jobban összezavar és megront titeket; mert ezáltal önként lemondtatok szabadságotok egy részéről, és a szabadsággal együtt a saját szépérzékre való jogotokról. Azt képzelitek, hogy a vásárlásnál még mindig rendelkeztek döntési szabadsággal a választást illetően. De közben korlátozva vagytok egy egészen meghatározott számú olyan fajtára, amit mint „divatot” mások hoztak létre, ismét csak egy bizonyos időre!

Így lemondtatok arról a jogotokról, mely erős támaszt biztosított volna számotokra, és megvédett volna minden hamissal szemben, és ami lehetővé tette volna, hogy azonnal felismerjétek a karikatúrákat, melyeket oly csábítóan felkínáltak nektek, melyeknek azonban a valódi szépséghez nincs semmi közük.

És az első lépést további követi. A második hamar eltérített benneteket a mozgásotokban lévő természetességtől! Esetlenné és mesterkéltté lett, így egyre inkább vesztett szépségéből és erejéből.

Mitöbb, igyekeztek a ruhákhoz alkalmazkodni ahelyett, hogy a ruhát alakítanátok magatokhoz. Nézzétek meg a testtartásotokat! Figyeljétek meg a járásotokat, a kézmozgásotokat! Már ebben is az ész uralkodik; mert minden mesterkélt, egyoldalú. Teljesen nyilvánvaló, hogy a szándékos figyelem mindig egy pontra irányul! Ebben azonnal megmutatkozik az ész működése és uralma!

Az mindig csak a test egy részére képes figyelmet fordítani. Ezért a földi ész minden tevékenységénél mindig egyetlen pont kerül különösen előtérbe azon rész szerint, amelyre az ész éppen összpontosít. Így van ez a testmozgásokkal is. De az egyoldalúság megzavarja az egész harmóniáját! És így a szépséget is!

Használjátok ismét teljes mértékben az intuíciótokat, és akkor majd felismeritek, hogy mozgásában a test egy egészet képez. Aztán egyszerre minden hozzájárul ennek vagy annak a műveletnet a megvalósításához, ami természetesen a mozdulatok harmóniájához vezet. Mintha egy kecses játékban az egész test végezné mindazt, amit az intuíció akar. Ez sokkal szabadabb, természetesebb és kevésbé korlátozott. Tartsuk mindig szem előtt: Az ész mindig csak egy bizonyos részt kényszerít, ami azonnal rombolja a szimmetriát és a harmóniát. Ez egy betanítottság, amit az ember a nyakába varrt, nem pedig büszke, szabad cselekvés.

Ezért először is ébresszétek fel magatokban újra az intuíciót a természetesség szépsége iránt! Ez mostantól legyen törvény számotokra! Mivel ez egy nagy segítség az egyenes út betartására a Teremtésben; olyan segítség, mely soha nem vezet kudarchoz, és soha nem hagy kétségek között. De mennyit vétkeztetek már ebben! Az emberek viselkedése tébolyultnak tűnik azok szemében, akik még megőrizték egészséges szépérzéküket, vagy akik már visszanyerték azt!

Néhány év múlva borzongással gondoltok majd arra, hogy milyen volt ez ma és az elmúlt évszázadok során.

Milyen szánalmasnak látszotok a Fényből megfigyelve, mellyel pedig szoros kapcsolatban kellett volna maradnotok! Hiszen ti nem is sejtitek, hogy éppen ez a kudarc mennyire leminősített titeket minden teremtmény előtt. És az összes teremtmény között egyedül az ember volt az, aki lábbal tiporta ezt a nagy támogatást, hogy ezzel magát nevetségessé tegye. Éppen ő, akinek az Utóteremtés koronájává kellett volna lennie, és képességei szerint azzá is lehetett volna!

Most itt az idő félretenni ezeket a hibákat!

Álljatok, mint egy szikla a háborgó tengerben! Nincs mitől félnetek, ha a szépség törvényét követitek! És ezt mindenki könnyen betarthatja, hacsak veszi a fáradságot, hogy magára hallgasson.

Ezért kell mindig eszerint öltözködnötök. Ne hagyjátok, hogy a divat vezessen titeket, ami igyekszik minden emberre, de különösen az erre könnyen hajlamos nőkre egy bizonyos egységes jelet rányomni! A színekben és a szabásban is!

Már ez is hamis! Hol van itt az elevenség, melynek a Teremtésben léteznie kell! Hagyjátok végre érvényesülni a személyes ízléseteket! Ezt forszírozza mindenki a saját maga számára! Ezzel hamar összetörtök mindent, ami sablonos köröttetek, mert az újra megjelenő egyéniség hozza magával a Teremtés hatalmát és törvényét!

A embereknek nem kell külsőleg sem pusztán üres formának tűnni; vagyis nem kell annyira egységesen öltözködniük, hanem ebben is meg kell nyilvánulnia és meg kell elevenednie a saját egyéniségnek, teljes mértékben saját természetéhez mérten! Továbbá alakjához és általános megjelenéséhez is! Éppen ebben kell véget vetni az utánzásnak. Az nyugalmi állapothoz, hanyatláshoz és végül szellemetek bénító lustaságához vezet! Nem csoda hát, hogy ez által sok igazi művészi tehetségnek kellett elfojtódnia. —

A ti formáitok egyek a lényetekkel; mivel a külső formák a ti lényetek szerint alakulnak ki, és a ti lényeteket kell kifejezniük! Emiatt most hagyjátok, hogy számotokra is egyedül a ti személyes ízlésetek legyen mindenkor a meghatározó, és nem a divat! Akkor aztán a ruha színében és stílusában a külsőtök is meg fog felelni szellemetek jellegének, miáltal végre mindegyikőtök a maga számára egy egészként fog hatni, életre keltve környezetét.

Továbbá az is szükséges, hogy mindenki tovább képezze magát a nyelv kifejezési módjában és magában a beszédben.

Az ember számára, aki a legmagasabb lény ebben az Utóteremtésben és ennek koronája is, nincs semmi mentség arra, ha hagyja magát sodorni, ha ilyen vagy olyan módon gondatlan és nem használja teljes erejét arra, hogy mindent, ami egykor rábízott vagyonként neki adatott, a legnagyobb szépséggé bontakoztasson!

A szegények legszegényebbének is kötelessége, és van rá lehetősége is, hogy viselkedésében, kifejezésmódjában és beszédében ellenőrizze magát! Ez csak komoly akarást és egy kis erőfeszítést igényel, semmi többet!

Az Isten ajándékainak semmibevétele, amikor az ember faragatlanul és neveletlenül viselkedik, és ezzel megsért minden szépérzéket. A jövőben az ilyen embernek a kölcsönhatásban szintén meg kell vettetnie, és ki lesz űzve az emberi társadalomból, mert nem emberi lényként, nem e Teremtés koronájaként nyilvánul meg.

A szépség fejlesztése minden dologban, egészen a legapróbb részletekig, Isten dicsőítésének és hálaadó imának számít a tetten keresztül!

Tartsátok be ezt a parancsolatot. Meglátjátok, hogy ezáltal az egyének, a család és a nemzet életében minden jobbra fog fordulni!

Sokkal több rejlik ebben, mint ahogy ma gondolnátok, és ez szavatolja a békét, a harmóniát és a boldogságot!

Magatokat nemesítsétek, és ne csak mások utánzásával változzatok. Ami bennetek rejlik, azt kell a legszebb virágzásba hozni! Különben nem maradtok önmagatok. Ám minden emberben más és más nagy kincs rejlik, aminek most színben és formában is kifejezésre kell jutnia, mint a virágoknál.

Aki a divatnak engedelmeskedik, az ezzel kimutatja szellemének lustaságát, mely elfogadja az idegen akaratot csak azért, hogy ne kelljen a belső hangjára hallgatni, hogy ebből ahhoz jusson, ami számára megfelelő.

És mind a mögött, ami a divathoz és a hasonló szokásokhoz sorolható, nem más leselkedik, mint a mohó vágy azok vagyona iránt, akik arra használják ki embertársaik hiúságát és szellemi lustaságát, hogy még inkább felfokozzák a földi javak megszerzését.

Vegyétek a fáradságot, hogy ezen komolyan elgondolkodjatok! Mindenki legyen művésszé a saját ízlésén belül, ami személyesen őhozzá tartozik! Nem másokhoz. Ily módon elkezditek ismét ébreszteni a valódi szépérzéket, hogy újra feléledjen, és erős támasszá legyen e Teremtés birodalmainak bevándorlása során. Erre a segítségre minden szinten szükségetek lesz annak érdekében, hogy magatokat hozzá igazítsátok, és közben fejlődjetek. Egy szint sem olyan, mint a másik. Mégis mindegyik gyönyörű a maga módján! —

Ahogy ez nagyban érvényes a Teremtés szintjeire, ennek úgy kell lennie minden egyes emberi lénnyel is! Egyik sem teljesen olyan, mint a másik! Akkor ezt kifelé miért szeretnétek rejtegetni az utánzással? Legyetek már egyszer olyanok, amilyenek ti magatok valójában vagytok, de legyetek teljesen olyanná! Mindig törekedjetek minden létezőt nemesebbé tenni. Ehhez csak a szépérzék lehet a támaszotok! Sokkal értékesebb, mint gondolnátok! Függetlenné és szabaddá tesz titeket! Az azonos fajtájúak aztán maguktól egymásra találnak. A szépérzék ezt is megkönnyíti és utat mutat, ha követitek a hívását! A nőnek e téren is át kéne vennie a vezetést!

Ezen kívül szeretnék a jövőt illetően egy másik jótanácsot adni nektek: valahányszor különböző mozgalmak vagy társaságok értéke illetve értéktelensége felől kérdeznek titeket, ebbe soha ne menjetek bele, még ha ismeritek is hiányosságaikat! Ti magatok az élő Igét bírjátok! Nem lehet összehasonlítást végezni e között és bármiféle más mozgalmak között, mert bármilyen összehasonlítás egyszerűen lehetetlen. Az Üzenet Igéje létezik! Aki ezt nem képes elfogadni úgy, ahogy tőlem árad, az hagyjon fel vele; mert az ilyen embereknek ez nem való! Nem nektek kell kérlelni az emberiséget, hogy ezt hallgassák, hanem magának az emberiségnek kell őszintén kérnie és köszönnie, hogy ezt még egyszer elfogadhatja. Ezt így akarja a törvény!

Legyetek kemények és szigorúak! Minden szükségtelen szolgálatkészség a szent Ige gyalázása! Legyetek büszkék és igazak mindenben, amit mondotok. Szükségtelen, hogy támadjátok a más mozgalmakat és azok vezetőit! Aki így tesz, az arra törekszik, hogy mások gyalázásával kiemelje magát; ezáltal igyekszik felhívni magára a figyelmet, mert semmi mást nem képes adni! Akinek azonban birtokában van az Igazság, megy nyugodtan a maga útján! Másokat egyáltalán nem háborít.

Az uszítók mindig is könnyebben és gyorsabban szereztek híveket. Ezek azonban nem az igaziak; nem elég tiszták a fényes Igazság számára. Ezek ugyanahhoz a fajtához tartoznak, mint akik örömet lelnek az uszításban! Ez nem olyan törzs, ami a meggyőződésből nő ki. Aki másokról sokat beszél, annak alig van saját mondanivalója! Erre emlékezzetek, és szigorúan ezzel összhangban cselekedjetek.

Menjetek és éljetek, mint az Ige tanúi! Az emberiség rajtatok akarja megmérni az Ige az értékét! Mindenben erre gondoljatok, bármit is mondotok és cselekedtek! Jaj nektek, ha ezeknek a földi embereknek általatok el kell tévelyedniük, mert másként nyilvánultok meg, mint az, amit az Igazság Igéje magában hordoz!

Akkor maga az emberiség fog titeket ítélni! Az emberiség magatartása szerint fogtok magatokra ismerni!

Az emberiség példát akar látni bennetek! Élesen meg lesztek figyelve! Emlékezzetek ezekre a szavaimra! Még azok is, akik nem képesek felismerni az Üzenetet, még ennek az ellenségei is figyelni fognak benneteket, hogy hibákat találjanak rajtatok! És jaj nektek, ha még találnak hibákat! Amit az egész emberiség bárki másnak megértéssel és készséggel megbocsát, nektek nem fog megbocsátani semmit, ha csak egyetlen hibát is talál!

Az emberek elvárásaikban öntudatlanul is teljesen képtelen igényeket fognak támasztani a kereszt hordozóival szemben! Soha nem látott kíméletlenséggel fognak rátok támadni, ha nem lesztek képesek teljesen megfelelni ezeknek az elvárásoknak!

Ez számotokra meglepő lesz. De ebben rejlik a törvény hatása, ami elől nem menekülhettek.

Ám ebben a feltűnő magatartásban fel kell ismernetek, hogy még az ellenségek és a gúnyolódók is, anélkül, hogy tudnának róla, határtalan tisztelettel vannak a kereszt és annak viselői iránt! Ezt nekik így kell, és ezt ily módon fogják elismerni, anélkül, hogy ez szándékukban állna. Ez csak természetes minden Világossal szemben.

Ti magatok fogtok még ez által érlelődni ott, ahol ez szükséges. Az emberek erre rákényszerítenek benneteket! Teljesen öntudatlanul valami különlegeset várnak tőletek! Ahol valami ilyet elvárnak, ott egy bizonyos értéket is keresnek; mert az érték felismerése nélkül soha nincs semmi elvárás! Amit az ember nem tart értékesnek, arra nem is támad és nem is fordít rá figyelmet.

Ám az egész emberiség gyanítja ezt a magasztos értéket, amit magatokban hordozhattok a tudásotok által! És ez az, amit oly élesen fognak rajtatok megfigyelni a barátok és az ellenségek! Egynek a figyelmét sem kerülitek el, amikor eljön az ideje. És ez éppen beindul, saját automatikus működésében már kezdetét vette. — —

Saját létetek által kell most az emberek előtt megvallanotok, hogy hogyan álltok a Fénnyel szemben, hogy helyesen vagy hamisan. És az emberek kényszerítve érzik magukat, hogy közel húzódjanak hozzátok, hogy így kelljen bizonyítanotok. Ezt így akarja a Fény! Meg kell tennetek, és ez elől nem bújhattok ki.

Most mutassatok örömteli bátorságot, és minden utatokon felvirágzik számotokra a győzelem! Ez az a harc, amit meg kell vívnotok, amely azonban csak megacéloz, és fáradtság helyett megerősít benneteket. Ami nektek örömet hoz fájdalom helyett.

Közben nem kell semmi mást tennetek, mint egyszerűen lenni. Azonban példának lenni a Fény számára végzett munkában és életben! Legyen most az emberiség számára Húsvét itt a földön! Rajtatok keresztül ismerje meg végre a ragyogó hajnali pirkadatot!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat