A Grál-üzenet utórezgései 2

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Česky
Tartalom


27. A teremtés áttekintése

Oly sok olvasó nem alkotott még tiszta képet az ős-teremtettek, teremtettek és kifejlődöttek közötti fokozatokról.

Az erről alkotott sok elképzelés még nagyon zavarosnak hat. És mégis mindez nagyon egyszerű.

A zavar csak azért keletkezik, mert az ember a kifejezéseket kissé összekeveri, és az éles határokra közben nem figyel eléggé.

Ezért az a legjobb, ha az eddig elmagyarázott teremtést fokozataiban egyszerűen így képzelitek el:

1. Tiszta szellemi rész

2. Szellemi rész

3. Anyagi rész

Így is lehet mondani:

1. Ősteremtés

2. Teremtés

3. Utóteremtés

Közben magától adódik a gondolat, hogy az ősteremtésben ősteremtettek találhatók, a teremtésben teremtettek és az utóteremtésben kifejlődöttek.

Ezek a megjelölések önmagukban véve nem tévesek, ha a teremtés egészéről csak nagy vonalakban akarunk beszélni, de közelebbi ránézésnél még élesebbnek kell lennie a különválasztásnak, még ha az alapkifejezéseken ez nem is változtat semmit.

A pontosabb magyarázatoknál még sok közbeeső fokozat mutatkozik, melyeket nem lehet megkerülni, ha erről hiánytalan képet szeretnénk nyújtani.

A lényszerű részt ma kihagynám, mert hiszen a lényszerűség minden részében megtalálható, csak a szellemi és az anyagi rész között található még a lényszerűségnek egy hatalmas különleges rétege, melyet azonban nem szükséges önálló teremtésrésznek tekinteni; hiszen ez a réteg működésével elsősorban a mozgást, tehát az anyagiságok felmelegítését és formálódását szolgálja, és ezért nem alkot egy különálló zárt teremtésrészt.

E lényszerű réteget nem teremtésrésznek kell nevezni, hanem teremtésjellegnek, amely mint meghajtó és formáló a teremtés anyagi részéhez tartozik.

Szándékosan beszélek az eddig elmagyarázott teremtés alapjairól; mert ezzel távolról sem vagyok kész, és idővel az összes eddig elmondottakat még sokkal jobban ki kell bővítenem, ahogyan azt eddig is fokozatosan tettem. Közben szükségessé válik, hogy új felosztást szúrjak be az eddig elmagyarázottak közé, és így szélesítsem ki áttekintéseteket. Ha mindent egyszerre mondanék el, akkor az túl sok lenne az emberi szellem számára. Az emberi szellemnek még ennél az általam kialakított módnál is fel kell majd használnia minden erejét, hogy ebből legalább valami tudást magáévá tegyen.

Ma ne beszéljünk az ősteremtésről, a teremtésről és az utóteremtésről, hanem egyszerűen az alaprészekről, a tiszta szellemi, szellemi és anyagi részekről. Így majd az ember nem tudja ezeket oly könnyen összekeverni.

Jómagamnak azonban minden lehetséges megnevezést meg kellett említenem, hogy a fokozatokat élesebben el lehessen választani.

Egyre világosabban és határozottabban kell behatolniuk az emberi tudásba, és sokoldalúságuk ellenére sem szabad többé zavart okozniuk.

A teremtésben az első és legerősebb tehát a tiszta szellemi teremtésrész. Ez két alaprészből áll. A felső, a legmagasabb tiszta szellemi részleg hordozza a tényleges tiszta szellemiséget, mely Parszifál kisugárzásából azonnal teljesen éretten jött létre, és nem volt szüksége fejlődésre. Ez a rész egészen Vasitháig terjed, aki az alsó határon tevékenykedik.

A második rész hordozza a tiszta szellemiségben a kifejlődötteket. Ezért lehet itt először gyermekeket is találni, akik a legfelsőbb teremtésrészben nincsenek; mivel gyermekek csak ott lehetnek, ahol fejlődés megy végbe.

A két rész együtt alkotja a tiszta szellemiséget. Ám csak a felső részleget lehet a helyes értelemben ősteremtésnek nevezni, és a bennük található tiszta szellemiek számítanak tényleges ősteremtetteknek!

Ezzel a teremtést valamivel kiszélesítem, hogy az utóteremtés emberi szelleme jobban megérthesse.

Tehát tulajdonképpen nem beszélhetünk az ősteremtésről, mely lenyúlik egészen Patmoszig, ahogyan ezt eddig a nagyobb egyszerűség kedvéért tettük, hanem pontosítva itt már a legmagasabb, a teljesen érettként keletkezett ősteremtésről, és az azt követő fejlődő tiszta szellemi teremtésről kell beszélnünk, míg mindkét rész együttesen a tiszta szellemi birodalmat vagy az tiszta szellemi teremtésrészt alkotja.

A tiszta szellemiség vagy a tiszta szellemi birodalom tehát a teremtés legmagasabb részének a nagy gyűjtőneve, értve ez alatt a teremtés jellegét, míg az ősteremtés megnevezés szigorúbb értelemben ennek legmagasabb részére vonatkozik csak.

Ha most tovább akarunk hatolni a teremtésről szóló ismeretekbe, akkor már nem szabad, mint eddig, az tiszta szellemit és az ősteremtést egy fogalomnak venni.

Az ősteremtés ugyan tiszta szellemi, de a tiszta szellemiségben még ott van a fejlődés világa is, mely a tulajdonképpeni ősteremtés alatt található és vele összekapcsolódva, közösen alkotja a tiszta szellemi birodalmat, ahol tehát a tiszta szellemi ős-teremtettek találhatók, akik azonnal, átmenet nélkül teljesen éretté tudtak lenni, mint a legerősebbek és leghatalmasabbak, és azután következnek az tiszta szellemi kifejlődöttek, akiknek gyermekekként kell megkezdeniük létüket.

Az első részleg, az ősteremtés, három fő fokozatot vagy szintet ölel fel, a tiszta szellemi birodalom második részlege négyet, tehát összesen hét alapfokozatot, melyek ugyancsak sok különböző részlegre tagolódnak.

Nem állt szándékomban ilyen messzire menni magyarázataimmal, ezért az eddigi előadásokat egyszerűen csak „Szellemi szinteknek” neveztem, és bennük mindent el akartam hozni, ami nem volt anyagi.

Mivel azonban most mégis további részleteket említek, a tiszta szellemi birodalomról szóló korábbi előadásoknak élesebben megkülönböztető címet kell adnom „A teremtés tiszta szellemi birodalmából”, hogy a különbség jobban kiemelkedjen.

A tiszta szellemi birodalom sok részlege után következik a nagy szellemi birodalom.

A szellemiség nem a tiszta szellemi gyengébb jellege, hanem a tiszta szellemi számára idegen jelleg, mely önmagában véve gyengébb, és ezért nagyobb távolságra van szüksége az Ősfénytől, hogy megformálódhasson és részben tudatossá lehessen.

Ezért tovább süllyed lefelé, hogy a Fénytől eltávolodva egy birodalmat hozhasson létre, de a tiszta szellemiből nincs benne semmi részecske, hanem önállóan létezik.

Mindez könnyű és természetes, és mégis nehezen kifejezhető úgy, hogy az emberi szellemeket elvezesse egy olyan tudáshoz, amely meghaladja az ő eredetüket. És most mégis meg kell értenetek az összes történés összefüggéseit, hogy e teremtés keringésében ne legyetek tudatlan koloncként ide oda vonszolva, a hamisan szóló kolomphoz hasonlóan, mivel képtelenek voltatok bizodalmas gyermekként követni.

E szavakat „Legyetek olyanok, mint a gyermekek!” nem akartátok teljesíteni, és ezért szabadulásotok érdekében minden segítség közül legutolsóként csak egyetlen út maradt: Tudás a teremtésről!

Legalább annyi ismerettel kell róla rendelkeznetek, hogy képesek legyetek beilleszkedni a törvényszerű lüktetésbe, mely titeket vagy felemel magával, vagy elpusztít, messzire pelyvaként elvetve a bomlásba.

A rezgés a nagy megtisztítás miatt jelenleg felerősödött, és Isten mindenhatóságából indul ki! Ezért ellenállhatatlanul arra kényszerít minden teremtményt, hogy harmonikusan együtt rezegjen, vagy a legszörnyűbb kétségbeesés vad fájdalmaiban pusztuljon el, mely a csökönyös önfejűség következményeként a reményvesztettségből jön létre, amit a téves utak minden végletes felismerése magával hoz a visszatérés reménye nélkül. Ezért igyekezzetek megszerezni a tudást az Igazságról, mely támaszt biztosít számotokra, és kerülők nélkül célhoz vezet.

Hogy Üzenetemben valóban benne van az Igazság Igéje, azt azonnal felismerhetitek, ha magatok körül éberen körülnéztek; mert teljes eddigi földi létetek, ahogy minden pillanat új átélése külsőleg és belsőleg teljes mértékben világos lesz számotokra, ha azt Üzenetemen keresztül magyarázzátok és figyelitek meg.

Egyetlen kérdés sem marad számotokra megválaszolatlanul; óriási megértés ébred bennetek a rendíthetetlen törvények eddig titokzatos működéséről a teremtésben, melyek akarásotok okozatai által vezetnek benneteket, és fáradozásotok koronájaként elérkezik a bölcsesség, a mindenhatóság, a szeretet és az igazságosság csodálatos megsejtése, mely csakis Istentől származhat, kinek létezésére így rátaláltok!

De most térjünk vissza a teremtéshez.

Az tiszta szellemi birodalomhoz kapcsolódik tehát mint ennek folytatása a szellemi birodalom. Ez a szellemi egy más jelleg, nem pedig a tiszta szellemiség gyengébb maradéka.

A szellemiségben is, miután a Fénytől való meghatározott távolság szükséges határát átlépjük, mely a szellemiség megformálásának lehetőségéhez szükséges, azonnal fejlődési átmenet nélkül, teljesen érett szellemek keltek életre, akiket teremtetteknek neveznek, megkülönböztetésül a tiszta szellemiségben található ős-teremtettektől.

Vagyis a teremtettek a legerősebbek és a leghatalmasabbak a szellemiségben, úgy mint az ős-teremtettek a tiszta szellemiségben, mely már korábban kialakulhatott.

És mint előzőleg a tiszta szellemiségben, úgy a szellemiségben is van egy második részleg, melynek fejlődésre van szüksége, ahol ezért a fejlődés révén éretté vált szellemek mellett gyermekek is találhatók. Ez a két részleg alkotja együtt a teremtés szellemi részét.

Ehhez a szellemi részhez csatlakozik még az egészen különleges lényszerű jellegek hatalmas köre, mely körülfogja az anyagi részt, hat rá, áthatol rajta, megmozgatja, ezáltal felmelegíti és formálja azt.

Aztán a teremtés anyagi részének megint csak két részlege van. Az első, a finomanyagúság, mely a lényszerűség hatására azonnal megformálódik, mivel könnyen áthatolható. A másik részlegnek, a durvaanyagúságnak, nagyobb sűrűsége következtében előbb a lényszerűség segítségével meg kell járnia a fejlődés menetét. Természetesen e két alaprészleg is sok mellékrészre oszlik.

A teremtésjellegek minden része sok szintre hasad, melyek közül minden egyes olyan sokrétű, hogy önmagában is egy külön nagy világnak tűnik.

Ám ebből csak azt fogom pontosan elmagyarázni, ami a ti emberi szellemetek határain belül található! Ez önmagában olyan nagy, hogy szellemeteknek különösen iparkodnia kell, folyamatosan és megállás nélkül, hogy ebből itt a Földön akár csak egy részt is helyesen megértsen. De e rész oly messze visz benneteket, hogy egy könnyen nem tudtok elveszni.

Csak igaz tudással tudtok még fáradságosan kijutni az észbeli önhittség mocsarából; mert szellemileg nem tudtok többé gyermekek lenni. Ahhoz, hogy gondtalanul, gyermeki bizalommal, ellenvetés nélkül tudjátok magatokat átadni a magasabb vezetésnek, ehhez ma hiányzik belőletek minden; mert a tévesen vezetett és túlfeszített földi eszetek ezt már nem teszi többé lehetővé!

Így csak egy út marad a szabaduláshoz: az igaz tudás útja, mely a hittől a meggyőződéshez vezet!

És ahhoz, hogy ezen az úton járni tudjatok, segíteni akarok Üzenetemmel, melyet nektek adtam. De igyekezzetek e tudást magatokba fogadni és megtartani elevennek, hogy soha többé ne veszhessetek el, hanem járjon veletek minden utatokon!

S így majd beigazolódik a szavak igaza, mely a nép ajkán ősidők óta máig eleven maradt:

„Minél előbbre tud hatolni az ember az igaz tudásban, annál világosabbá válik számára a tény, hogy a valóságban... nem tud semmit!”

Más szavakkal kifejezve:

„A valódi tudás birtokában lévő ember kicsinek fogja magát érezni az előtt a nagyság előtt, melynek nyomaira a tudás megszerzésének folyamatában rátalál! Ez azt jelenti, hogy alázatos lesz és elveszti önhittségét, mely az emberi szellemet fogva tartja, szabaddá lesz és felfelé emelkedik.”

Próbáljátok meg ma magatokba vésni azt, amit ugyan előadásaimban már mondtam, ám úgy tűnik, még nem alakítottátok ki róla a helyes képet, legalábbis még nem mindenki, jegyezzétek meg, hogy a tiszta szellemi birodalom ős-teremtettjei után a további fokozatokban nem azonnal a teremtettek következnek, hanem előbb még a kifejlődött tiszta szellemiek alkotnak egy nagy átmeneti fokozatot a tiszta szellemi birodalom alsó részében.

Csak ezután jönnek, mint legfelsőbbek a szellemi birodalomban a teremtettek, akik nem tiszta szellemiek, hanem szellemiek, mint egy teljesen más jelleg, melyhez azután ismét csatlakoznak a kifejlődött szellemiek.

Onnan azonban még mindig távol, nagyon távol vagyunk az anyagiságtól, mely előtt a lényszerű erők különös jellegű gyűrűje lüktet, melyről majd később szeretnék részletesebben beszélni, mert veletek nagyon szoros kapcsolatban hatnak, és az ő segítségük nélkül egyáltalán nem tudnátok megmaradni az anyagiságban.

E segítség nélkül fejlődésetek is lehetetlen lenne. Szellemi csíráknak kellene maradnotok égető vággyal az iránt, hogy az Isten, az Egyetlen, a Mindenható kegyelme által tudatossá válhassatok!

Ti azonban ezeknek a segítségre mindig kész segítőknek az anyagiság körüli lényszerű gyűrűből azzal a szégyenletes és beteges állítással viszonozzátok szükséges működésüket, hogy ők a regék és a legendák birodalmába tartoznak, mert betemettétek azt a képességeteket, hogy lássátok és halljátok őket.

Nagyon gyakran gúnyosan mosolyogtatok, ha szó volt róluk, és még csak nem is sejtitek, mennyire nevetségessé tettétek önmagatokat, és milyen visszataszítóan kellett hatnotok a számotokra égetően szükséges segítőkre!

Ebben sok mindent jóvá kell tennetek, és sok mindent be kell pótolnotok, hogy újra kijavíthassátok a szellemi felemelkedésnek szánt létra fokait, melyeket könnyelműen és önhitten összetörtetek. Csakhogy nélkülük nem tudtok felfelé lépkedni! A szellem lábának szüksége van erre a támaszra, és egyetlen ilyen fokot sem hagyhat ki.

E rövid fejtegetéseknél egyáltalán nem tettem említést a nagyságát tekintve a teremtés összes körét együttvéve is messze meghaladó, Isten közvetlen kisugárzásának szférájáról, melyet Isteni szférának neveztünk. Ehhez valószínűleg soha többé nem is térek vissza, mivel az ember ettől túlságosan távol van, és örökre távol is marad. Az erről szóló eddigi leírásaimra csak azért volt szüksége, hogy legalább egyszer összefüggő képet formálhasson minden létezés forrásáról, fentről lefelé.

Tanuljatok, ti emberek, itt a legfőbb ideje!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat