A Grál-üzenet utórezgései 2

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Česky
Tartalom


14. Húsvét, 1935

Arra számítotok, hogy ma valami örömteli dolgot fogtok hallani tőlem, mert hiszen a Húsvétot, a feltámadás ünnepét ünneplik!

Bár a Föld a számunkra ismert övezetekben a régi hűséggel új erőt készül felkínálni a lakosoknak, új táplálékot közvetíteni, reményt ébreszteni és teljesíteni a kívánságokat is, ahogy eddig is tette, Isten minden törvényében készséggel vibrálva, de ezúttal az emberiség nem részesedhet Isten kegyelmében, mint korábban; mert Isten ítélő haragja lebeg felette.

Ez a mai Húsvét az, melynek el kell vezetnie a földi emberiséget az örök törvények igazságos kiegyenlítésében a Nagypéntek szenvedéseihez!

Emberiség, te nem törődtél a Fényből jövő hívásokkal! Csak Isten szent Igéjének készséges elfogadásával és betartásával menthetitek meg magatokat a kellő időben! Te ezen mint mindig csak nevettél, gúnyolódtál és csúfot űztél belőle, most vedd el érte a jutalmat!

Megtanulod, hogy odafigyelj Isten hívásaira, majd hálásan hozzájuk igazodj, és engedelmeskedj Teremtődnek! Mert más út nem marad számodra szabadon, talán még a bomlásba, az örök halálba esés!

Ez az egyetlen dolog, amiben még választhatsz, amit neked kell eldöntened. Ha azonban engedelmesen akarsz még élni, akkor ehhez őszinte szándékra van szükséged és ezt a legtisztább alázatban kell kérned, különben ez már nem adatik meg neked, mert túl sokáig könnyelműen, sőt káromlón játszadoztál a legbecsesebb kincsekkel, amelyeket Isten kölcsönzött neked.

Most a legnagyobb erőfeszítés lesz megkövetelve az akaratodtól! Ahogyan a sötétség átvonult annakidején a Golgota felett, amikor Jézus, az élő Fény, búcsúzott ettől a Földtől, úgy vonul most át az emberiség felett a kiegyenlítés végett, visszahozva neki azt a hatalmas szenvedést, amit az Isteni Szeretetnek okozott szörnyű módon az érzés bármiféle rezdülésére teljesen képtelen, alattomos eszével, amely Lucifer legerősebb eszközeként oly szent volt számotokra!

Most próbáljátok eszetekkel megvédeni magatokat Isten legszentebb haragja elől, ti emberek, ha tudjátok! Őrizkedjetek annak mindenhatóságától, aki használatra kegyelemteljesen átengedte nektek a teremtésnek azt a részét, amit tönkretettetek, beszennyeztetek, mint a legelhanyagoltabb állatok istállóját, úgyhogy abban már csak szenvedés és nyomorúság lakozhat, mert helytelen tetteitek és sötét akarásotok elől minden béke és öröm elmenekül, minden tisztaság rémülten elrejtőzik.

Próbáljatok csak Isten rendíthetetlen igazságossága elől elrejtőzni! Mindenütt utolér benneteket az Isteni akarat kérlelhetetlen végrehajtásában, anélkül hogy bármit is elengedne abból a szörnyű vétekből, amit önfejűségetekben és konokságotokban magatokra vettetek.

Elítéltettek, még mielőtt mentségetekre néhány szót is képesek lennétek eldadogni, és nem segít rajtatok semmilyen kérés, semmilyen könyörgés, sem gyalázkodás vagy átkozódás; ugyanis a megállásra és a megtérésre kapott utolsó haladékot ti megbocsáthatatlanul csupán alacsony szenvedélyeitek táplálására használtátok és elpazaroltátok!

Ezt hordozza magában a Húsvét, amelyet ma ünneplünk! Ezt nem figyelmeztetésként mondom nektek; ahhoz már túl késő. Távol áll tőlem, hogy továbbra is intelmezzek, ahogyan azt már éveken át tettem. Az eljövendő átélésekben csak erre gondoljatok! Ezért még egyszer szólok arról, mit tartogat számotokra ez az idő. Ennek tudása talán sok szenvedést megkönnyít , még akkor is, ha ezt már nem akadályozhatja meg.

Ti tudjátok, hogy ez annak a nagy bűnnek a kiegyenlítése, melyet ti magatok szabad akaratotokból vettetek a vállatokra, mert erre senki sem kényszerített benneteket. Ha szavaim által a szenvedésben el tudtok jutni a felismerésig, és közben feltámad bennetek a Fény és a tisztaság iránti vágy, amely alázatos kéréssé formálódik, akkor még megmenthet titeket a kárhozattól; mivel Isten szeretete állandóan őrködik, és az erről szóló utolsó szavaim nem voltak hiábavalók, ha a süllyedők közül ezen csak egy is a kellő időben alázattal elgondolkodik.

Ezért ez a legjobb, amit erre a Húsvétra nektek adhatok!

Az igazi Húsvét csak akkor virágzik ki újra számotokra, miután elmúlik az Úr ítélete. Akkor majd ismét szólni akarok hozzátok, és újra hirdetni akarom az új életet, melyet az Úr csak azoknak fog odaajándékozni, akik készségesen rezonálnak teremtésének szent törvényeiben, akik az ő házát, amelyben ti csupán vendégek vagytok, tisztán tartják minden, a Fénnyel ellenséges tevékenységtől, és akik galád módon nem dúlják fel ismét a szépséges kerteket, melyek gyönyörűsége és tisztasága mindenkor örömmel töltené el őket, hogy ezáltal szellemileg megerősödjenek!

Ó, ti elvakultak, miért nem akartatok felébredni! Oly sok nehézségtől megkímélhettétek volna magatokat. Akkor ma valami örömtelit hirdethetnék nektek. Így azonban léteteknek a mély bánat szürke palástjába kell burkolóznia, melyből csak Isten szent haragjának éles villámai által jöhet el számotokra még egyszer a szabadulás és a megváltás!

És ez a harag nem sejtett erővel csap át rajtatok a szent ítéletben!

De az ítélet más, mint ahogy azt ti képzelitek. Tudomásotok van valamiféle élet könyvéről, melyet az Isteni ítélőbíró az adott órában mindenki számára felnyit!

Az élet könyve tartalmazza minden teremtmény nevét, aki életre kelt, és semmi mást.

Az élet nagy könyvéhez tartozó teleírt oldalak, melyek rámutatnak az egyének minden gondolata és minden egyes cselekedete mellett és ellen szóló érvekre, azonban maguk a lelkek, melyekbe minden belevésődött, amit létük változásai során átéltek vagy okoztak.

Az ítélőbíró ezekből világosan kiolvashat mindent, ami mellettük vagy ellenük szól. De ezt az olvasást se magyarázzátok megint tévesen. Ez is sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt igyekeztek elképzelni.

A ítélőbíró nem léptet minden lelket egyenként maga elé, a trónja elé, hanem Isten utasításárakiküldi kardcsapásait a világmindenségbe ! A kardcsapások sugárzások, melyek kiindulnak és mindent eltalálnak a teremtésben!

Ismerjétek fel ezt a nagy egyszerűséget és meglepő természetességet! Az ítélőbíró nem tudatosan vagy szándékosan küldi a sugarakat ehhez vagy ahhoz, nem, ő egyszerűen kiküldi őket Isten szent parancsára; mert ez az Isten ereje, és semmi más nem lenne képes ily módon hatni, csak az Ő legszentebb akarata!

A sugárzások illetve a sugarak csapásai tehát áthatolnak az egész teremtésen, ám olyan erővel, amilyennel eddig sohasem.

Hatásuk elől semmi sem képes elrejtőzni! S így Isten erejének sugara az adott órában eltalálja az összes lelket is a teremtésben működő törvény értelmében.

Mindennek, amit az emberi lélek Isten sugarának megérkezésekor, mely számára egyáltalán nem is látható, még magán hordoz, meg kell elevenednie és meg kell nyilvánulnia, tettben, hogy ebben bezáruljon az utolsó kör, ami ezt a lelket lenyomja vagy felemeli.

Minden helytelent vagy rosszat, amit egy ilyen lélek létének változásai során már képes volt az átélésben a teremtés törvényeinek megfelelő kiegyenlítés által levetni, az ki van törölve, mégpedig úgy, mintha sohasem létezett volna; ezért őt ez többé már nem terheli, többé már nincs beléje vésve. Megszabadult tőle és tiszta, ezért semmi kárt nem okozhat neki.

Csupán az, ami még nem jutott el körének bezárásához, és ezért még terheli a lelket, az van vele összekötve, az lesz a Fény nyomására késedelem nélkül a kör bezárására kényszerítve azáltal, hogy feléled, próbál megnyilvánulni, és így olyan csapást is kap, ami megilleti.

Az egyes csapások pontosan a saját akarás erőssége szerint fordulnak szembe a feloldást hozó visszahatásban a lélekkel, mint kiindulóponttal! Most minden fel lesz erősítve a Fény ellenállhatatlan nyomásának hatására és vissza lesz szorítva a kiindulóponthoz, a lélekhez, legyen az akár jó, akár rossz.

S mindaz, aminek különben az összes emberi lélek besűrűsödött, megkeményedett környezetének nehézkes menetében a Földön talán még sok ezer év lett volna szükséges a kör bezárásához, most néhány hónapba lesz bepréselve, a minden embert váratlanul érő mozgásba, a Fényből érkező csapások ereje által késztetve.

Így működik a világítélet a maga egyszerű természetességében! Ezúttal ez a nektek oly gyakran meghirdetett „utolsó ítélet”! Ám megnyilvánulásai teljesen másmilyenek, mint ahogy képzeltétek. Amit erről nektek már korábban meghirdettek, az képekben történt, mivel másképp ezt egyáltalán nem értettétek volna.

A Grál-üzenet alapján azonban tudásotok a teremtésben zajló működésről tovább bővül, és ezért egyre többet lehet elmondani nektek; mert Üzenetem által ezt ma már megérthetitek.

Az utolsó nap kardcsapásai Isten szent haragjának fényes sugárzásaként hatolnak a teremtésbe és átáramlanak minden csatornán, melyek az Isteni törvények önműködő kihatásai révén már létrejöttek a teremtésben, amelyekhez az emberek minden érzése, gondolata, akarása és cselekedete kiindulópontként szolgál.

Ezért az ítélő sugarak e meglévő csatornákon keresztül csalhatatlan bizonyossággal lesznek elvezetve minden lélekhez, ahol az érintett lelkek állapotának megfelelően nyilvánulnak meg, de annyira felgyorsítva, hogy azok egész léte néhány hónapon belül eljut minden eddigi működés körének utolsó bezárulásáig, amely e lelkeket tényleges állapotuknak egész pontosan megfelelve felemeli vagy letaszítja, feleleveníti és megerősíti vagy megsemmisíti!

Ilyen az ítélet! Ma az Üzenet révén megérthetitek az így leírt folyamatot.

Ezt korábban nem érthettétek volna meg, és ezért mindent egyszerű képekben kellett nektek meghirdetni, melyek e folyamat működésének hozzávetőleg megfelelnek.

És az utolsó ítélet eme csapásaira sor került! Már úton vannak hozzátok, mindenkihez a teremtésben, tekintet nélkül arra, hogy van vagy nincs földi teste.

Az első csapások már elértek benneteket, és minden felélesztenek, ami még a lelketeket terheli.

De az utolsó csapások is, melyek a megsemmisülést vagy a felemelkedést hozzák mindent felülmúló élességgel, már kiküldettek, hogy befejezzék a megtisztítást ezen a földön!

Már zúdulnak az emberiségre, és semmi sem tarthatja fel őket. Az Isten által pontosan meghatározott órában kérlelhetetlenül, de igazságosan lesújtanak az emberiségre!

Ezzel bevégeztetett az az utolsó Isten akaratából az ítéletben! Imádkozzatok emberek, hogy ne kelljen elvesznetek benne!

Ti részesültetek áldásban, hogy tudókká lehettek; mert ezzel bizonyságot is kaptok teremtésbeli vándorlásotok során, pontosan ismeritek az utat és a célt! Ez erőt, örömet, békét, ugyanakkor még védelmet is ad, és még hatványozott vágyat a jó iránt!

Isten szent ereje legyen veletek, akik szeretnétek hálásan a helyes úton járni!

ÁMEN.

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat