A Grál-üzenet utórezgései 2

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Česky
Tartalom


2. A seb

Egyszer beszélni kell a sebről, ami folyamatosan gyengíti az Igazság keresztjének viselőit! Már hosszú ideje gondolkodtok és töprengtek ezen, és nem ismertétek fel.

Ez nem csak a Hegyre, hanem a síkságokra is érvényes! Nekem nem kellenek az olyan emberek, mint az egyházi hívők, akik kényelmesen hallgatva ízlelgetik az Igét, hogy azon ellágyulva lelkesedjenek és élvezettel fogyasszák, hanem olyanokat akarok, akik képesek arra, hogy örömteli alkotó munkálkodás során erős várrá, Isten tiszta templomává építsék magukban az Igét!

Fürgeséget követelek mindenkitől, aki befogadhatja az én Igémet, hogy az a hasznára váljon!

Ha ilyenek lennétek, akkor többé már nem viselnétek azt a sebet, amely folyamatosan gyengít titeket. Már rég kigyógyultatok volna belőle. Így azonban még lent tart benneteket, és bénítólag hat a szellem minden mozgására!

El akarom mondani nektek, hogy mi ez: Minden tudás ellenére, a legjobb akarás ellenére hiányzik nektek az utolsó felismerés lelkesítő meggyőződése a Fény nagy történéseiben, amelynek szolgálni akartok!

Ez az a látszólag még gyógyíthatatlan seb, amellyel Lucifer sújtotta az emberiséget, egy abroncs, amely továbbra is szorosan a sötétségéhez kötve tart titeket vaserővel, egy nyitott hely, amely nem akar az összes gonosz elleni szilárd védelemmé hegedni, hanem folyamatosan gyenge pontot kínál a sötétségnek, melyre olyan csapásokat mérhet, amelyek képesek gátló vagy teljesen pusztító módon hatni arra, amit tőletek a Fény követel.

Értitek miről van szó? Az Isten mindenhatóságába vetett meggyőződés hiányzik nektek, ami veletek van, ha a Grál szolgálatában működtök! És ennek a meggyőződésnek a hiánya leköti azokat a hatásokat, melyeknek rajtatok keresztül minden tettben, még a gondolkodásotokban is diadalmasan meg kellene mutatkozni!

Legyetek bárhol visszautasítva, ahol nem a feltétlen győzelem fog cselekedeteitekből és akaratotokból sugározni, ti magatok vagytok vétkesek, mert ott hiányzott részetekről a meggyőződés ereje, mellyel győznötök kell!

Ti akaratotokkal, tetteitekkel az Istent szolgáljátok, és Isten veletek van, míg szilárdan álltok az Ő akaratában, és nem helyezitek e közé a sajátotokat!

És ha e föld minden hatalma összefogna ellenetek, semmi sem tehet, míg Isten akaratát követitek és megteszitek azt, amit Ő elrendel! Ha a földi rendeletek ezzel látszólag szembe akarnak szegülni, akkor ne csüggedjetek; mert ha bizalommal, egyenes úton, félelem és kétségek nélkül álltok a munkátokhoz, akkor az akadályok semmivé foszlanak, és a kívánt siker minden esetben a tiétek lesz! Fogadjátok el, ami e szavakban rejlik, és az beteljesül.

Ne feledjétek el azt sem, hogy titeket a mindentudás vezet, amely magasztos emelkedettségében minden emberi tudást meghalad, és megfontoltan a helyes célokhoz vezet, és megismeri minden folyamatban lévőnek a végső következményeit!

Közületek megannyian már maguk sok esetben megtapasztalták a földileg hihetetlent. Ahogy ez eddig a kis dolgokon már megmutatkozott, amelyek azonban nagyobbak voltak, mint gondolnátok, úgy van ez a legnehezebbel, a látszólag leküzdhetetlennel is! Ahol az emberi hatalom akar gátló módon az utatokba állni, akkor ott arra gondoljatok: a mindenhatóság van veletek, amely minden hatalomnál sokkal nagyobb, mellyel az egész teremtésben semmi sem szállhat szembe!

Az ember az Isten ellen! Hogyan lehet itt kérdéses a kimenetel és a vég!

De nektek még mindig hiányzik a szilárd meggyőződés tudatossága. Ebben a ti elferdült eszetek az akadályozó, mellyel Lucifer bilincsbe vert titeket. Csak az ész nem engedi, hogy a valódi értelemben harcoljatok, nem engedi, hogy igaz harcosok legyetek Isten szent akaratáért itt a földön!

Mihelyt ellentétbe kerültök az emberi rendelkezésekkel és véleményekkel, rögtön félénken meg is lapultok abban a tévhitben, hogy nem vagytok képesek felülkerekedni rajtuk, s így elgyengültök, nem szeditek össze magatokat a harcra!

De minden állam, amelyik valóban hajlandó építkezni, támogatni fogja az Üzenetemet és annak mozgalmát, elnyomni nem fogja soha; mert az felemeli az embert és előmozdítja a kultúrát.

Menjetek most szilárd léptekkel elszántan előre az Isteni mindenhatóságba vetett rendíthetetlen hit szent meggyőződésében, amely veletek van, és minden előttetek fekvő, ami titeket akadályozni akar, önmagától szertefoszlik, és még a sikerhez is hozzásegít!

Ha már ilyen messzire jutottatok magatokban, csak azután válhattok az emberiség igazi segítőivé, hogy az Igén keresztül felvezessétek őket a Fényhez.

De legyetek a Fény harcosai mindnyájan, a szent kereszt első viselőjétől az utolsóig! De egyetlen egy sincs köztetek, a teljes értelemben és erőben egy sincs olyan, amilyen lehetne és amilyennek már lennie kellene! Oly bomlasztón pusztított titeket az ész megkötöttsége Jézus földi ideje óta!

Nem olyan harcosoknak kell lennetek, akik bombákat meg gránátokat dobálnak és embereket ölnek, soha nem szabad pusztulást hoznotok teremtménytársaitokra, hanem a meggyőződés kardjával kell harcolnotok, mely mögött Isten mindenhatósága áll, melynek semmi sem állhat ellen! Amit én adtam nektek és újra meg újra adok, az a feltétlen győzelem!

Itt a földön mindent legyőzhettek, ha akarjátok, és meggyőződéssel cselekszetek. Legyőzhetetlenek vagytok, nálatok minden szó tetté is válik, mihelyt az helyes módon ki lett mondva, vagyis a veletek működő magasztos erő tudatában.

Ehhez nektek mindent megadtam, csak ti ezt nem használtátok ki, mert még véreztek egy sebből, ami gyengít titeket és ami nem engedi, hogy harcosokká legyetek!

Ti kishitűek, akiknek már annyi kimondhatatlanul nagy adatott, ismerlek titeket és tudom, hogy ezt ismét nem lesztek képesek használni, még akkor sem, ha ezt végre megértitek, mert akkor ezt azonnal megpróbáljátok kicsiségekbe szorítani.

Mennyire nagyszerűek voltak akkor azok az egyszerű emberek, akik úgy döntöttek, hogy Krisztus Igéjét követik, szomjasan hallgatták őt anélkül, hogy elaprózták volna az elferdült agy időt és energiát pazarló töprengésébe! Vegyetek ma példát még azokról, akik nem kaphatták meg közvetlenül azt a magas erőt, ami nektek megadatott, és akiket nem lehetett fáradságosan új létre nevelni, ahogyan ez veletek történt.

Számotokra ezt megkönnyítettem, ezért is veszitek oly könnyen, és ti magatok nem teszitek világossá a minden szóban rejlő hallatlan komolyságot.

Most azonban sürget az idő, mely visszatarthatatlan fejlődésben gördül előre. Ha most nem értitek meg végre az Ige lényegét, akkor a kard, ami így mindegyikőtök kezébe került, ti magatokat sebesít meg, ha ezt nem lesztek képesek vezetni. A ti akarásotok nélkül lendül mozgásba! Vezessétek jól, különben titeket talál el. Ti nem maradhattok tétlenek, azt az erő, amelyet most kiküldtem a teremtésbe, nem teszi lehetővé.

És az a Grál szent törvénye, hogy azt sújtja, az vész el és az fog kárt szenvedni, aki meggyőződésében és cselekedetében akár egy pillanatra is habozik, aki rendíthetetlen nyugalommal nem kényszeríti magát, hogy Istenre felnézve diadalmasan előrelépjen. Erre a törvényre már gyakran felhívtam a figyelmet, mert ez mindig a siker és a győzelem alapfeltétele marad.

Ezen ne könnyítsetek olyan gondolkodással, hogy a mindenhatóság már általatok fog hatni ott, ahol kell!

A mindenhatóság áramlik! Ebben teljesen igazatok van. Nélkületek is dolgozik, és minden az Isten által meghatározott véghez vezet a pontos időben, egyetlen másodperc késedelem nélkül. Ezt az utat azonban romoknak kellene borítania, melyek szükségtelenek! Ezért kell általatok minden utat először elegyengetni. Ti vagytok elhívatottak együttműködni a föld felépítésében, és még megmenteni az embereket, akiknek a ti segítségetek nélkül egyébként el kellene veszniük, mert önmaguktól nem ébrednének fel.

Segítenetek kell minden földi út előkészítésében, hogy a kellő időben segítséget lehessen nyújtani úgy, ahogy az a földi emberiség számára szükséges. Közben nem mindig az Igéről és annak terjesztéséről van szó, hanem tisztán a földi felépítés szükségességéről.

Bármit is tegyen ez irányban az elhívatott, mindenhez a feltétlen győzelem, a teljes siker megingathatatlan meggyőződésével kell hozzáállni!

A Fény ereje félretolja az akadályokat, ha ti tántoríthatatlanul a számotokra előírt úton mentek. Ha ti magatok nem riadtok vissza a látszólagos akadályoktól, azok soha nem érvényesülhetnek!

A ti meggyőződésetek belső bizonyossága által Isten mindenhatóssága áramolhat és így mindenütt és mindenben, amit a Grál szolgálatában tesztek, kikényszerítheti számotokra a győzelmet!

Ilyen a történés. Működésetek közben csatornákat kell biztosítanotok, amelyek bizonyos pontokra irányítják e mindenhatóság csapását. És ez csak a legtisztább meggyőződés egyértelmű bizonyossága által lehetséges. Akkor egyik csodát a másik után fogjátok megélni, az egyik nagyobb lesz, mint a másik!

De közben ne váljatok könnyelművé se felszínessé vagy akár beképzeltté az emberek iránt, hanem maradjatok szellemileg és földileg mindig éberek! Ezt csak kezdjétek el először komolyan, hamarosan növekedni fog a bizonyosságotok, legyőzhetetlenné válik, úgy hogy az emberek ámulva és csodálkozva felismerik, hogy Isten kétségtelenül és láthatóan veletek van!

Ti azonban ismét a régi szokásos gondolkodásmódot használjátok, amelynek számotokra, elhívatottaknak, a múltnak kell maradnia; mert ti a régiből emeltettetek fel és földöntúli képességekkel és erővel vagytok felfegyverezve. Hagyjátok, hogy ez az erő végre működjön!

Cselekedjetek igaz meggyőződéssel, hogy Isten mindenhatósága veletek van, és minden gond távol marad tőletek. Amíg eljut hozzátok, ti magatok támogattátok őket kishitűségetek által!

Akinél kishitűség mutatkozik, az nem értette meg a történés nagyságát. Az nem tudja, milyen kegyelemnek a részese minden új órában, és az soha nem válhat Isten igazi harcosává itt a földön.

Most tudjátok mi az, hogy Isten harcosa? Nem felesleges szócsatákat kell folytatnotok vagy durva cselekedeteket elkövetnetek, hanem a munkátokat kell az Istenetek mindenhatóságába vetett legtisztább bizalommal végeznetek. Nem számít, milyen típusú munka ez. A Szent Grál szolgálatában ez mindig csak építés lesz, soha nem pusztítás, csak áldást hozhat, szenvedést soha!

A ti vezetésetek olyan rendkívüli jellegű, hogy az emberi-földi ésszel soha nem lesz megérthető. Ezért szellemeteknek alá kell vetnie magát e vezetésnek! Több életet, nagyobb lelkesedést kell magatokban keltenetek, és minden könnyen sikerülni fog!

De közben senki sem lehet eltelve magától; mert csak a Fény beavatkozása hozza meg számotokra a győzelmet! Amennyiben határtalanul bíztok a Fényben! Aki magát akarja a siker előidézőjének beállítani, az azonnal mindent megrekeszt, nehézségeket támaszt, és a győzelme kudarcba fullad.

Adjátok hát most végre a tovább keresőknek azt, amit én mindig bőségesen adtam nektek! Így most simán beindulhat a szükséges körforgás, ami lavinaszerűen átvonul a lelkeken és a világokon! Legyetek hozzájuk olyan türelemmel, amilyenre nálam találtatok, és ti is vegyétek a fáradságot, hogy megértsétek embertársaitokat, ahogy nekem is tennem kellett veletek, hogy előkészítsem számotokra az utat Isten fényes kertjeihez, melyet ti is mint mások már teljesen elvesztettetek, és ehelyett rossz utakon jártatok.

Most nektek kell adományozónak, felfelé vezetőnek lennetek minden ínségből! Ezt azonban nem tehetitek, ha a hidakat felvonva tartjátok. Adjátok magatokat az embereknek, ahogy én adtam magamat nektek! Akkor lesztek Isten igazi harcosai itt a földön! Csak akkor teljesítitek feladatotokat!

Az örömteli felkiáltás már sok szellemet felébresztett, a mosoly sok fájdalmat enyhített és az együttérző pillantás oly sok gyenge lélekbe öntött önbizalmat!

De milyen szegények voltatok eddig szellemi gazdagságotokban, mert azt nem akartátok arra használni, hogy másoknak örömet és felfrissülést szerezzetek vele! Egyedül a mások öröme hat élénkítően és frissítően a szellemre! Ti vagytok a befogadók, amikor örömteli elmével boldogítjátok a szellemileg vágyakozókat, bátorítjátok a félénkeket és erősítitek a gyengéket! Ehhez mindent megadtam nektek, és buzdítottalak titeket, hogy a képességeteket kamatoztassátok!

Tudom, hogy közületek sokaknak csak ezekre a szavakra volt szükségük, hogy félrehúzzák az utolsó fátylat tapogatózó akaratuk elől, hogy most mindaz, ami bennük felébredésre várt, céltudatos cselekedetté váljon!

Legyetek most harcosok és adományozók! Itt az idő!

Ettől az órától kezdve hagyjátok magatokban feltámadni az életet! Űzzetek ki minden kishitűséget lelketekből és működjetek az Úr erejében!

Zárjátok le a sebet, melyet egészen eddig az óráig viseltetek, hogy végre az ész minden kételyének ellenállhassatok. Ha erre a közeljövőben nem vagytok képesek, akkor számotokra már túl késő lesz!

Ezért éget fájdalmasan a seb, amelyet még magatokon viseltek! A fájdalmon keresztül végül felkészít titeket a szent földi csatára, hogy a szellem bennetek végre lángolva feltámadhasson!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat