A Grál-üzenet utórezgései 2

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Česky
TartalomIsten szeretete
egyedül a törvényekben rejlik,
amelyek megváltoztathatatlanul működnek
a világ kezdetétől máig
és az összes nap végezetéig!


1. A kapu megnyílik!

Amit ma hirdetek nektek, az olyan, mint kaput nyitni a világítéletnek! Ezeket a súlyos tartalmú szavakat az Úr mondta az emberiségnek:

„Most eljött az idő, amikor nyíltan és szabadon kell hirdetni az Igét az egész világnak, minden földrészen, mert a világóra csakhamar elüti a tizenkettőt!”

Ezek a szavak, a legszentebb Isteni erővel telítve, annyira figyelemreméltóak, hogy most feloldják az összes korlátot, amelyeknek vissza kellett tartaniuk a nagy, a végső ítéletet mindaddig, amíg az Úr, az Isten nem adott parancsolatot, amelyet ma a világba küldök!

Rátok is érvényes, ti hordozói a szent keresztnek! Ezzel eljött a ti időtök! Erősen, elszántan és örömmel telve kell állnotok az Ige előtt, ezt így akarja az Isten, az Úr! Most nyíltan és szabadon be kell ismernetek a hovatartozásotokat! Ezzel a jót hozzátok el az emberiség számára, elhozzátok a megváltást, a Fényt és az életet. És Isten mindenhatósága veletek van! Nem szabad rejtőzködnötök, ti, akik a régiből felemeltettek, hogy Isten akaratának megfelelően felépítsék az újat itt a földön.

Ti vagytok azok az emberek, akiket Isten a Földjén akar tudni! Az Úr nektek ad jogot, hogy élvezzétek az áldást az Ő teremtésében! Mert felismertétek az Ő szent Igéjét, és igyekeztek eszerint élni akaratotok teljes őszinteségével.

Kezdődik a nagy megtisztítás! Tartsátok nyitva a szemeteket, és akkor hamarosan világosan felismeritek Uratok és Istenetek szigorú és igazságos kezét minden működésben!

Ne rejtőzködjetek: Az Úr titeket akar, hogy a földjén legyetek, és azokat, akik veletek szeretnék követni Isten Igéjét. Ti vagytok kijelölve, hogy itt a földön létrehozzátok Isten országát, ami számára kedves! Az Ő áldása árad rátok. Az Ő törvényei őrködnek! A ti cselekedeteiteket támogatják és védik, miközben az ő Igéje összes ellenfelének cselekedeteit sebes felgyorsulással, megnövekedett erővel összetörik és lesöprik a földről, miáltal a föld és az egész világ meg lesz szabadítva minden olyan lénytől, aki Lucifer csatlósának számít, és aki önmagát magasztalva egyáltalán nem törődik Isten törvényeinek szentségével a teremtésben.

Ti lesztek meghívva az Úr asztalához, a lakomához, amit a teremtés kínál.

De azok, akik ellenségei az Ő Igéjének, és azok is akarnak maradni, vagy akik még bágyadt téveszméikkel közömbösen kitartanak emberi önimádatuknál, most mint káros vendégek ki lesznek űzve ebből a teremtésből, melynek mostantól a Fény törvényeiben kell rezegnie és csak így maradhat meg továbbra is!

Ne röstelljetek többé az Üzenetem Igéjéről beszélni. Isten azt akarja, hogy hangosan hirdessétek azt, ami eltölti a szellemeteket! Isten azt akarja, hogy most beszéljetek, és az Ő ereje, az Ő védelme veletek lesz!

Azok, akik ezért majd mégis rátok támadnak és rágalmazni akarnak, ezzel most magukat ítélik el; mert Isten ellenségeinek bizonyultak, akik nem tudják elviselni az Igazság Igéjét! Az Ő Fénye által lesznek fájdalmasan eltalálva, ha meggyőződéssel fogtok róla beszélni. Ez feldühíti őket, gyűlöletet kelt, és így az éles kölcsönhatás egy sugarát váltják ki azonnal közvetlenül maguk ellen.

Ne aggódjatok. Ha szilárdan álltok és magabiztosan léptek fel, ha beszédetekben pontosak és egyértelműek vagytok az érett szellem minden udvariassága mellett, akkor minden győzelmetek garantált, mindenkor és mindenhol! Mert semmi sem képes ellenetek kiállni, ha maga az Isten, az Ő mindenhatósságával van veletek, mert az Ő akarata szerint cselekszetek!

Emlékezzetek az első keresztényekre, akik abban az időben az Igéért nemcsak barátaikat és rokonaikat hagyták el, de nem törődtek embertársaik közt betöltött pozíciójukkal, sem a földi javakkal. Örömmel vallották meg Isten Fiának Igéjét, annak ellenére, hogy földileg már nem volt köztük. Nem riadtak vissza a kemény üldöztetéstől az összes pogány részéről, sem a legnagyobb testi kínoktól vagy földi életük feláldozásától, amikor arról volt szó, hogy kiálljanak meggyőződésükért az Ige mellett!

És később ismét, amikor a keresztények üldözték keresztény társaikat és megkínozták őket az inkvizíció rémségei alatt! Jó néhány ember még sokat tanulhat a feltétel nélküli meggyőződés ilyen erejéből!

De számotokra ez most mennyivel könnyebb! Az akkori emberek a sötétség nyomása alatt álltak, amely még Lucifer vezetése alatt képes volt a legnagyobb hatalmat kifejleszteni. Ők azonban nem törődtek az embertelen tömegek gyűlöletével, hálából azért, hogy befogadhatták az Igét! Istent dicsérve még halálra is mentek érte!

Lucifer ma már meg van kötözve! Többé már nem árthat nektek. A hatalma szintén teljesen megsemmisült, seregei már elpusztultak. Már csak földi csatlósainak utolsó állományával szembesültök. De hatalmuk már megbénult, mert az ítélő Fény áll fölöttük. Ezek mind összeomlanak önmagukba, el kell pusztítaniuk egymást! Ezt így akarja az Isten, és így is fog történni!

Tehát most sokkal könnyebb harcolni az Igéért, mint akkoriban. A régi időkkel összehasonlítva ez semmi.

Mindezek ellenére még sokan vannak köztetek olyanok, akik az Ige ismeretével ijedten el akarnak rejtőzni, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket. Félnek még másoknak a keresztjükkel vagy az Üzenettel kapcsolatos kérdéseitől is.

Most azonban elérkezett az óra, amikor az Igéről beszélni kell, szabadon és beismerve az egész világ előtt! Mert az ítélet napján mindenkinek meg kell ismernie titeket. Jelzőfények lesztek az emberiség legsötétebb óráiban, melyek közelednek, fáklyák mindazoknak, akik a zűrzavarban és a kétségbeesésben szeretnék megnyitni lelküket a szent Fény számára!

Ne rejtőzködjetek; mert számtalan ember sorsa a ti kezetekben nyugszik! Ti vagytok felelősek azért, ha az ítéletkor nem adtok az igaz keresőknek lehetőséget, hogy utat találjanak a Fény felé. De nem kell őket megnyernetek, vagy utánuk járnotok, de a helyeteken kell állnotok, mindenki számára messziről jól láthatóan! Ma erre hívlak titeket!

Ha engedményeket tesztek a szent Ige ellenségeinek, s ezzel Isten ellenségeinek, ha ijedten és zavarodottan megpróbáljátok elrejteni vagy akár meg is tagadjátok meggyőződéseteket, akkor itt a rendíthetetlen törvény, mely szerint veszítenetek kell és kárt kell szenvednetek; mert akkor többé már nem vagytok méltók Isten szent akaratának követésére! Így a langyosokhoz álltatok, akiket már az ígéret szerint ki kell vetni az összes elkárhozottal.

Most fegyverkezzetek ti, akik az Igéhez szeretnének tartozni! Adjatok bizonyságot róla, bárhol lesz rá igény, vagy ha ez szükségesnek mutatkozik!

Isten szeretetéből jön egy Fény áramlat, és az Ő mindenhatóságából kimondhatatlan erejű hullám árad ki a Grál-kereszt minden hordozójára! Olyan bátorság támad bennetek, ami titeket is meglep, és amely lobogó nagy lángként az égig ér!

Amit ti a szent Igében kínáltok az embereknek, az túltesz e világ minden kincsén! Ezt tartsátok szem előtt. Ti embertársaitok között az átadók, az adományozók vagytok az Isteni értelmezésben, nem pedig a megtűrtek.

Ezzel Isten szolgálatában álltok, akié az egész világ, akinek minden létező a tulajdonát képezi, és aki a birtokán már csak azokat az embereket akarja megtűrni, akik az Ő Igéjére hallgatnak, és akik Neki tetsző módon élnek. Mert az emberek is az ő tulajdonát képezik!

Csak az ő kegyelme révén létezhetnek! És aki most nem akarja e kegyelemet ajándékozó akaratnak alázattal alávetni magát, azt az Úr kiveti e föld minden áldásából és öröméből.

A határidő lejárt, és nemsokára kérlelhetetlenül elhangzik a világóra utolsó ütése, hogy bejelentse, hogy a tizenkettedik óra beteljesedett. Ez lesz minden hamis emberi akarat vége, egy új idő virrad, amelyben egyedül a Mindenható akarata uralkodik!

Ám ez az akarat nem olyan, ahogy ezt az emberek eddig gondolták, mert beképzeltségükben nem riadtak vissza még az olyan hallatlan pimaszságtól sem, hogy saját gondolkodásmódjukat rá akarják erőltetni Istenükre, igen, Őt magát meg a saját elferdült fogalmaik szerint akarják megformálni!

Saját magukról beszélnek, amikor hangsúlyozzák, hogy ez Isten akarata! Csak hogy ezzel szépítsék cselekedeteiket és beszédeiket! Beképzeltségük legnagyobb pillanatában, megtorlásként, Isten sugara eltalálja ezeket a káromlókat!

Az által az akarat által lesznek kizárva a kegyelemből, hogy tudatosak lehetnek a teremtésben, melyet oly gyakran jogosulatlanul emlegettek beszédeikben, anélkül hogy ismerték volna. Saját akaratukat Isten szent akaratának nevezték, amely őket ezért most az ősörök Isteni igazságosságban fogja ítélni!

Ez úgy találja el a szent Ige kigúnyolóit és üldözőit mint a villám, melynek izzásában felemésztődnek, hogy kínok között ismerjék fel, hogy ezzel vétkeztek a Szellem ellen, és ezért nem találhatnak semmi irgalomra.

A gúny meg a nevetség nagyon hamar eltűnik az elítéltek szánalmas jajgatásában.

Nyugodtan kérdezzetek meg mindenkit, aki gúnyolódva akar gyalázni titeket a meggyőződésetekért, ami nektek szent, vagy a kereszt miatt, amit hordotok, és amelyet teljes joggal büszkén viselhettek:

„Annyira eltávolodtál a Fénytől és a jótól, hogy nem bírod elviselni a Fénykereszt látványát?”

Ez a kérdés sok csodát hoz számotokra; mert egy teljesen váratlan erő rejlik benne. Mutatkozzatok méltónak Teremtőtök ajándékaira, amikor az Ő ereje belép a szellemetekbe abban a pillanatban, amikor erre legkevésbé számítottatok! Ne hagyjátok ezt az erőt kihasználatlanul elmenni mellettetek, hanem igyátok lelketek minden vágyakozásával, hogy elhivatottak maradhassatok, mint Istenetek igazi vendégei az Ő teremtésének nagy házában, és ne kelljen kivettetnetek azokkal, akik gőgjük és beképzeltségük műveivel, hatalomvágyukkal, gyűlöletükkel beszennyezték a tiszta házat!

Az Ige erejében álltok! A szent kereszt minden hordozója, aki ezt nem valami külső jelnek veszi, hanem a legtisztább hűséggel tekint rá!

Eljött az idő az Ige hirdetésére, és ideje hogy beszéljünk az Igéről! Legyetek Isten harcosai az Igazságért és a Fényért! Az Úr győzedelmes ereje veletek lesz!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat