A Grál-üzenet utórezgései 1

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Česky
Tartalom


18. Mindenütt jelenvalóság!

Isten mindenütt jelenvaló! Már az iskolában tanítják a gyerekeknek! Azok az emberek, akik hisznek még egyáltalán Istenben, ezt olyan jól ismerik, olyan magától értetődő számukra, hogy nem tartják fontosnak egyszer igazán elgondolkodni azon, vajon valóban tudják-e, mit is mondanak e szavakkal.

Ha azonban megkéri őket valaki, hogy magyarázzák el, hogyan is gondolják, akkor azonnal véget ér bölcsességük, és maguk fogják felismerni, hogy a „mindenütt jelenvaló” szavakban még sincs benne a kijelentés értelmének tudása.

Az emberek ugyan használják e szavakat, de nem értik őket. És éppen a megértés a legfontosabb mindenben. Mit sem használ tudni valamiről, ha azt nem értik meg! A „mindenütt jelenvaló” kifejezés jelentését ismeri az ember. Ám ismerni a jelentést nem ugyanaz, mint megérteni, a szavak értelmét megragadni.

Ezért „Az élet” című előadásomra utalok. Isten az Élet! Ő egyedül! Minden más csupán a mozgás következménye, mely csak az Élet kisugárzásának nyomása által jön létre.

Az az ember, aki a legőszintébb imával próbál valamit kérni, beállítottsága révén összeköttetésbe kerül azzal a hellyel, ahonnan segítséget kaphat. Ezt már az ima hatásáról szóló magyarázatomban egyszer elmondtam. Az imán azonban nem szabad kérést érteni, hanem imádatot, imádatot és tiszteletadást! Az emberi szellem minden ilyen jellegű elmélyülése azonban nem más, mint kapcsolatkeresés! A kapcsolat keresése a Fénnyel, a Tisztasággal és az Élettel! Ilyenkor kiterjed az emberi szellem kívánsága, vágyakozása. Szellemileg keresve tapogatózik a Fényes magasságok felé! És ha igazán komolyan keres, akkor talál, mint azt már Krisztus is megígérte. Megtalálja a kapcsolatot az Élettel! Ám csak a kapcsolatot, nem magát az Életet!

A történés akkor is ugyanaz, amikor az emberek az Ember Fiát fogják hívni. Az erőteljes, tiszta vágyban szellemileg megtalálják a hozzá vezető utat. Ám ha a helyes úton fognak állni, akkor majd ki is érzik őt, és azok, akik szellemileg láthatnak, meg is látják őt maguk előtt, élőként, sőt gyakran mint aki beszél és reagál arra, ami nagyon bántja őket.

Így az áhítók tiszta vágyakozásukkal megtalálják a hozzá vezető utat. Ezt véssétek magatokba! Ő nem megy el hozzátok! És így előfordul, hogy ugyanabban a pillanatban ezrek beszélnek vele univerzum szerte, még látják is őt maguk előtt, mint aki a Fény törvénye szerint cselekszik, büntető vagy segítő módon, és ő maga... ebből nem érez semmit, annak ellenére, hogy valóban az történik, amit ezek az emberek szellemileg látnak vagy hallanak! Őt ez nem terheli.

Ha az egész Teremtésben minden teremtmény egyidejűleg keresné a kapcsolatot vele a megfelelő módon, akkor minden intuitíven kiéreznék őt, megkapnák azt is, amit igyekeztek kikérni kérelmeik komolyságához és tisztaságához mérten, részben meg is pillantanák őt, nemcsak bárhol a földön, hanem a világegyetem minden részében egyszerre, ám ez őt mégsem fáraszthatja ki, ettől soha nem gyengülhet el... mert őbenne van az Élet, amely nem múlik el, hanem önmagában megújulva örök marad, egy szóval: mert „Ő van!”

Születendőben, érlelődésben vagy bomlandóban lévő emberi szellemek keringenek körötte. Mindegyikük bármikor megtalálhatja vele a kapcsolatot, ha csak akarja és őszintén törekszik rá.

Az ítélet folyamán azonban ez a kapcsolat mindenkire rá lesz kényszerítve azáltal, hogy földi emberré lett! Földi emberré válásával belépett és benne is áll egyidejűleg a Teremtés összes fajtájában. És ezáltal e Teremtés összes dolga közvetlenül szorosabb kapcsolatba kerül vele. Nem maradhatott semmi hézag, semmi akadály, ami az ő sugárzásának áthatolását gátolná. Ő ezt így bevitte a finomanyagú és a durvaanyagú szintekre is! Azért, hogy minden őrajta ítéltessék meg!

Tehát az imában vagy a komoly keresésben csak az Istenhez vezető összekötő utat találjátok meg, és ez tűnik olyan mindenütt jelenvalóságnak, ahogy azt eddig gondoltátok. Még az istenkáromló is gyorsan megtalálja az összekötő utat; mert az ő intuitív megérzése mégis Istenre összpontosul, bár rossz értelemben. Ezért számos példa van arra, hogy az ilyen ember már az istenkáromlás pillanatában, vagy nem sokkal később, le van terítve. Megtalálta az összekötő utat, és az élő erő gyors hatással volt rá. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy pusztító hatással kellett rá lennie. Ez az oka annak, hogy olyan csodák történnek, melyekben a tudatlan fanatikusok szívesen látnák Isten önkényes büntető csapásait, míg a valóságban ezek a hajthatatlan törvények hatásai, és mindig azok is maradnak!

A mindenütt jelenvalóságot ezért értelmezték helytelenül. Talán jobban le lehetne írni e szavakkal: Mindig jelenlévő! Mindenkor megtalálható, ha keresik.

A történés hatásának külső megnyilvánulása csak megtévesztette az embereket. Közben gondolkodásuk azon téves alaptételéből indultak ki, hogy Isten személyesen törődik velük és verseng értük, védelmezőn még körül is veszi őket, és arra nem gondoltak, hogy nekik maguknak kell mindent megtenniük azért, hogy küzdjenek a szükséges kapcsolatért, melyet a Teremtés törvényeinek megfelelően az igaz imában mindig is teljesítettek, anélkül, hogy tudtak volna róla! Nem szívesen akarták elhinni, hogy csupán Istennek a Teremtésben nyugvó törvényei veszik őket körül, melyek önműködően indítanak útjára minden jutalmat és minden büntetést.

Mindenütt jelen lenni voltaképpen nem jelent mást, mint elérhetőnek lenni a Teremtés minden helyéről.

De ezt is ismét csak megszorításokkal szabad elfogadni, hiszen szó szerint igaz, ha azt olvassuk: „Isten előtt minden szertefoszlik!” Óriási a szakadék! Egyetlen lény sem képes közvetlenül Isten elé lépni, tehát eljutni Istenhez, csupán az, aki közvetlen Istentől származik! Ezt csak ketten tehetik meg. Az Isten Fia és az Ember Fia. Minden más azonnal szertefoszlana, szerte kell foszlania előtte. Tehát sohasem állhatna előtte tudatát megőrizve.

Az emberi szellem csupán az Istenhez vezető összekötő utat találhatja meg. És ez az összekötő út, most a beteljesülés és a meghirdetés után az egész örökkévalóság számára az Ember Fia lesz, mint a megígért örök közvetítő. Ezért, ha az emberi szellem komolyan keres, mindig, minden esetben Őhozzá jut el! És rajta keresztül a kölcsönhatásban olyan segítség jut neki, amire a kereső valóban megnyílt!

Így az embereknek az Ember Fia is mindenütt jelenlévőnek tűnik, ami azt jelenti, hogy ő, az ember, megfelelő kérelem esetén eljut hozzá, vagyis megtalálja őt! Hatásában ez pontosan olyan, mintha az Ember Fia lenne őnála; mert az ilyen pillanatokban ugyanis össze van vele kötve a sugárzás olyan útvonalán keresztül, ami szintén az Ember Fiának a képét mutatja.

Így minden, ami most történik veletek annak tudható be, amit ti cselekedtetek; mert egyedül csak ti bennetek van szilárdan lerögzítve az a titokzatos kar, mely elhozza a sorsotokat és minden egyéni átélést. Hogy életetek vonata hová visz benneteket az attól függ, hogyan állítjátok be a váltót! Ezt sose felejtsétek; mert minden pillanat átélése nagyon szorosan ehhez kötődik!

Az Ember Fia azonban van! Isten által úgy lett a Teremtésbe állítva mint erő az Ő erejéből! Ti körülötte keringtek és mindazt, ami veletek történik, legyen az szeretet, vagy elutasítás, ti magatok okozzátok hozzáállásotokon keresztül! Ő minden időben előttetek áll, ha komolyan keresitek és tiszta kéréssel hívjátok őt; mert így szellemetekkel ráléptek az Őhozzá vezető összekötő útra, és meglátjátok vagy kiérezitek őt. Ebben az élő törvényben rejlik a mindenütt jelenvalóság értelme!

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat