A Grál-üzenet utórezgései 1

Abdrushintól


1.KÖNYV ◄ ► 2.KÖNYV
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Česky
Tartalom


16. Jézus és Imanuel

Származásukat tekintve Jézus, az Isten Fia, úgy mint Imanuel, az Ember Fia, Istenből valók! Az Isten Fia, akit be-születettnek lehet nevezni, a teremtésből való visszatérés után ismét az Atya Istennél illetve az Atya Istenben van, ezáltal „be-született” magába az Istenségbe, míg az Istenből érkező Ember Fiát nevezhetjük „ki-születettnek”, aki az összes emberi szellem javára és fennmaradására Istentől különválasztva marad, mint aki ki-született az Ősteremtésbe.

Az Isten Fia és az Ember Fia megjelölést az emberek eddig még soha nem értették meg helyesen, és ez masincs másként, még azok sem, akik ismerik az én Üzenetemet. Az ember már megszokta, hogy csak saját látószögén belül gondolkodjék, és ezért úgy véli, hogy mindent innen is kell látnia. Ez a baj. Ebben az esetben azonban fentről kiindulva kell megkísérelnie, hogy eljusson a megértésig; mert az Isten Fia és az Ember Fia megjelölés Istentől ered, nem pedig az embertől. Nekik ez ily módon csak meg lett hirdetve. És ebből kifolyólag ezt a fogalmat fentről kell átérezni, nem pedig emberi szempontból.

Tehát a valóságban ez így van: Jézus a be-született, és az Ember Fia a ki-született Fiú. Mindketten Isten Fiai, és emberi fogalmak szerint testvérek.

Az Isteniben az Isten Fia és az Ember Fia megjelölés lefelé, a teremtés felé van értve, így azonnal egy másik fogalom rajzolódik ki, illetve egyáltalán sor kerülhet a helyes megértésre. Az Isten Fia olyan, mint az Istennel lévő Isten Fia, az Ember Fia olyan, mint az emberekhez küldött Isten Fia.

Jézus, az Isten Fia nem azért adatott az emberiségnek, hogy őt, ahogy számos hívő még mindig hiszi, feláldozhassák bűneikért az Atya Istennek! Jézus egyáltalán soha nem adatott nekik! Ő csak az Igét akarta elhozni, és miután az emberek által megöletett, fokozatosan visszatért az Atya Istenhez, ahogy ő maga elég gyakran magyarázta. Akkor is visszatért volna az Istenhez, ha nem lett volna meggyilkolva, mivel soha nem volt igazán összekötve a világgal.

Azonban Imanuel, az Ember Fia, azért adatott Istentől az emberiségnek, hogy általa létezhessenek, és őbenne örök közvetítőre találjanak, kinek léte által a megfelelő hozzáállású emberi szellemek örökké tudatosak maradhatnak!

Isten egy Fiút adott erre a célra anélkül, hogy őt ismét teljesen visszakövetelné magának! Ez az a nagy áldozat, amit meghozott, és ez az Ő ajándéka. Ez az általa megígért Fiú áldozat az emberiség számára! Nem kéri, illetve nem vonzza őt vissza az Istenségbe.

Isten eme nagy áldozatának a keresztre feszítéshez és Jézushoz, az Isten Fiához, semmi köze. Hiszen a keresztre feszítés nem volt semmiféle áldozat, sem az Istené, sem az emberiségé! Mivel az emberek éppen ezt az Isten Fián elkövetett erőszakos cselekedetet magyarázták hamisan, hogy igazolják magukat, soha nem érthették meg az Ember Fia szavak fogalmát, és soha nem ismerhették meg Isten igazi áldozatát, mint olyat, mely Istennek az Ő teremtésbe ki-született Fiától való szándékos, és az emberiség számára szükséges szétválasztásában rejlik, s amely áldozat mérhetetlen nagyságát az emberiség soha nem lesz képes megérteni, és nem is lesz soha megértve!

Azt nektek nem lesz olyan nehéz megérteni, hogy az Ember Fia a Fény élő törvényével összhangban nem lehet semmi más, mint király a teremtésben, a Háromegy Isten helytartója. Az Atya Isten által lett a teremtésbe állítva az emberi szellemek végett, és Ő az egyetlen az egész teremtésben, aki az Istenből jön.

Ez a királyság egyszerű és természetes következménye a Fény-törvény hatásának, mely az Ember Fia létéből csak így nyilvánulhat meg, és nem másként. —

Ez a történés a maga teljességében oly sok könnyítést hoz az egész emberiségnek, amit csak évtizedek múltán lesz képes megérteni.

Attól az órától kezdve, amikor az Ember Fia teljesen megkezdi működését, vagyis a kinyilvánítás órájától, a teremtés minden részének emberi szellemei sokkal nagyobb és erősebb segítséget kapnak, mint ezidáig a teremtés kezdetétől. — Ezért kellene és kell is mindenhol beállnia a békének; a felemelkedés sokkal könnyebben elérhető, de a büntetések is sokkal gyorsabban mennek végbe, mint korábban történt azokkal, akik szembe akarnak szegülni a Fénnyel.

Ez mindenféle történésben fordulatot jelent majd, és az Ember Fiával most eljön a világforduló is! Ez az oka annak, hogy mindennek, ami még továbbra is létezni akar, újjá kell lennie, és a régiből nem maradhat semmi, kivéve azt, ami már most a Fény törvényéhez igazítja törekvéseit! Ez aztán maradhat, és már csak meg lesz tisztítva, hogy úgy ragyogjon, mint minden, ami új! De az emberek nem tudják, milyen hálásnak kellene lenniük mindenért, ami ebben az időben beteljesedik! — —

Egyedül Isten hozott az Ember Fiában nagy áldozatot az egész emberiségnek és a teremtésnek! Nekem, mint Imanuelnek, ezért nem jár köszönet; mert engem a legnagyobb öröm tölt el, hogy Istennek szolgálhatok az Ő magasztos akaratában. Mert egyedül én vagyok képes ujjongva kiérezni az Ő nagyságát, az Ő magasztosságát és bölcsességét, az Ő tisztaságát és az Ő hatalmát! Az ilyen magas rendű tudáshoz képest, az ilyen érzékeléshez képest mi ez az egész teremtés! Semmi! Én sem érzem itt magam az emberek kívánsága szerint valónak, nem, tekintetemet magasba emelve, élek boldogan egyedül az én Örökkévaló Atyám, az egyetlen Isten és Úr Szent akaratának teljesítésével!

Ezért ne áltassátok magatokat, ez teljesen másképp lesz, mint ahogy ti emberek gondoljátok! Sok minden előtt csak csodálkozva fogtok állni, és néhány dolgot csak évek múlva értetek meg teljesen. Csak a jövőben fogjátok megérteni mindennek a nemes, tiszta értelmét, aminek eddig csak a torz képét tapasztalhattátok! Levétetik az átok, aminek a téves emberi gondolkodás miatt rá kellett tevődnie az eddigi gyönyörű fejlődésre, a pompa tiszta formájában gyönyörűséggé válik, és e világ minden kincse aztán Isten dicsőségére tisztán felragyog, és örömmel fognak szolgálni e nagy jóság imádataként, ami mindezt hagyta létrejönni, és ennek az emberiségnek adta használatra! — — —

Az Isten Fia a földön gyakran mondta: „Az én országom nem e világból való!” Ez alatt nemcsak ezt a földi birodalmat értette, hanem az egész világot, a teremtést! Visszatért az Istenhez! És körötte van az egész Isteni birodalom, ahol Atyja nevében uralkodik. Vagyis az ő birodalma nem e világból való volt, hanem ez az Isten országa volt és az is marad. Ez azt jelenti királyság az Isteni birodalomban, ami örökké Istennel volt, és örökké vele is marad.

Az Ember Fiának királysága azonban a világ, a Teremtés! Isten a be-született Fiút Isten Fiának nevezte; mivel Ő az Isteni birodalomban működik, ami sokkal nagyobb, mint az egész teremtés. A ki-született Fiút a teremtésbe állította, és így Őt az emberi szellemek fölé helyezte, és ezért ennek az emberiségnek ígérte mint az Ember Fiát. Azt a Fiút, akit magából elválasztott, hogy uralkodjon felettük. Ezért az áldottaknak, akik képeket láthatnak az Isteniből, hamarosan és gyakorta láthatóvá lesz téve az Isteni Trigon, melynek tetején Isten szeme áll, jobbra Jézus, az Isten Fia, és aztán a beteljesedés óta balra Imanuel, az Ember Fia áll. Ez a kép úgy mutatja a látóknak a ténykedést, ahogy Isten Szent akaratában rejlik. Istenből két fénysugár bocsátódik ki, melyek létrehozzák a Trigont lefelé. Egyik az Isten Fiához vezet az ő ténykedésében, a másik az Ember Fiához. Az Isten Fiának az Ember Fiával való befejezett kapcsolatát egy összekötő fénysugár teszi meg közöttük, amely egyidejűleg az alsó összekötő vonalat képezi, ami ezt a Trigont most bezárja.

Így magyarázom nektek már ma az Isteni Trigon képét, amit hamarosan számos áldott megláthat, mihelyt maga az Isten hagyja meghirdetni a világnak az Ember Fia földi jelenlétét. Természetesen csak a szellemi vezetőktől valóképek lesznek láthatók, mivel az emberi szellemek soha nem lesznek képesek megpillantani az Istenit.

A Grál-üzenet utórezgése Abdrushintól


Tartalom

[Grál-üzenet Abdrushintól]  [A Grál-üzenet utórezgései] 

kapcsolat